Press ESC to close

รับตรง ม. ศิลปากร รอบ 4 Direct Admission(รับตรงอิสระ) ปี 2564

รับตรง ม. ศิลปากร รอบ 4 Direct Admission(รับตรงอิสระ) ปี 2564

มหาวิทยาลัย ศิลปากร ได้ออกประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 – 3 ลงวันที่ 2 กันยายน2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมไปแล้วนั้นบัดนี้มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการตามประกาศฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

แต่เนื่องจากยังมีผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ระดับปริญญาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยอีกเป็นจํานวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้สนใจ

มหาวิทยาลัยจึงประสงค์ที่จะดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU – TCAS) ประจําปีการศึกษา 2564 รอบ 4 รับตรงอิสระ จํานวนรับทั้งสิ้น 13 คณะวิชา ดังมีรายละเอียด ปฏิทินการสอบคัดเลือก คุณสมบัติ วิธีการรับสมัคร เอกสารประกอบการสมัครและอื่น ๆ

คุณสมบัติของผู้สมัคร (ทั่วไป)

1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หรือ ประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการ เทียบเท่า

สําหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษาต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดําเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544

2. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรคหรืออาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและปฏิบัติงานในวิชาชีพนั้น ๆ

3. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย สุภาพ

4. ต้องไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบ TCAS รอบที่ 1 – 3 หรือทําการสละสิทธิ์ 2 ครั้ง ของมหาวิทยาลัยที่เข้าระบบ TCAS ปีการศึกษา 2564

5. ต้องไม่เป็นผู้ที่กําลังศึกษาเกินกว่าชั้นปีที่ 1 ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ร่วมในการคัดเลือกนี้ เว้นแต่จะได้ลาออกจากสถาบันอุดมศึกษานั้นเสียก่อน

สำหรับคุณสมบัติเฉพาะ สามารถดูข้อมูลได้ที่ระเบียบการที่ลิงก์ด้านล่าง

.

การพิจารณาคัดเลือก

โดยพิจารณาคัดเลือกจากเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป

2. คุณสมบัติเฉพาะ ตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชากําหนด (ถ้ามี)

3. คะแนนสอบวิชาเฉพาะที่มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดสอบเอง ตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชากําหนด (ถ้ามี)

4. คะแนนทดสอบ O-NET วิชาสามัญ 9 วิชา และ GAT/PAT มาประกอบการพิจารณาคัดเลือก ผู้สมัครต้องสมัครสอบกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ภายในวันที่ สทศ. กําหนด

.

การสมัคร

การสมัครรอบ 4 ทางเว็บไซต์  http://www.admission.su.ac.th  (หากมีปัญหาในการรับสมัครสามารถ โทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0-3425-5750 หรือ 0-3410-9686 ต่อ 200331-200332 กองบริหารงานวิชาการ ชั้น 2)

ค่าธธรมเนียมการสมัคร  :  400 บาท

.

คณะที่เปิดรับสมัคร ในรอบนี้

1. จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

2. สถาปัตยกรรมศาสตร์

3. โบราณคดี

4. มัณฑนศิลป์

5. อักษรศาสตร์

6. ศึกษาศาสตร์

7. วิทยาศาสตร์

8. เภสัชศาสตร์

9. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

10. ดุริยางคศาสตร์

11. สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

12. วิทยาการจัดการ

13. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รวมจำนวนรับเข้า ทั้งหมด   1,598  คน

.

ระเบียบการรับสมัคร    :      เอกสารการรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร   :    วันที่ 3 – 7 มิถุนายน 2564

ขอบคุณข้อมูล    :    admission.su.ac.th

error: Content is protected !!