Press ESC to close

ศูนย์ทหารม้า กองทัพบก เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 210 อัตรา ปี 2563

ศูนย์ทหารม้า กองทัพบก เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 210 อัตรา ปี 2563

ศูนย์ทหารม้า กองทัพบก ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นรับราชการเป็นนายทหารประทวนในกองพันของหน่วยในส่วนกำลังรบ และสนับสนุนการรบ สังกัด กองทัพบก จำนวน 210 อัตรา ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
1. เป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการในเหล่าทหารม้าอย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นทหารกองประจำการที่รับราชการในเหล่าม้า มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และจะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนประเภท 1 ใน 30 เมษายน 2563 โดยอายุไม่เกิน 25 ปี
2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
3. มีสัญชาติไทย

ระยะเวลาการรับสมัคร   :  รับสมัครสอบด้วยตนเองเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 22 – 28 มกราคม 2563

ระเบียบการรับสมัคร     :    เอกสาร !!

 

ขอบคุณข้อมูล    :  ประกาศผลสอบ.com

error: Content is protected !!