Press ESC to close

โครงการรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา ม. สงขลานครินทร์ ประจำปี 2564

โครงการรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา ม. สงขลานครินทร์ ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ได้ออกประกาศ ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีโครงการที่เปิดรับ ดังนี้

โครงการรับสมัคร ในรอบนี้ 

การคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (โควตาภูมิภาค)

โครงการคัดเลือกนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (โควตาภูมิภาค)

รับสมัครนักเรียนเรียนดีและนักเรียนต่างชาติเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ)

โครงการ Phuket lnternational Admission เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

Phuket International Admission for Academic Year 2021

.

ระเบียบการรับสมัคร แต่ละโครงการ    :     เอกสาร  !!

กำหนดการรับสมัคร

การคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้      :    สมัคร 3-11 มี.ค. 64  เลือกคณะ  29 เม.ย. – 1 พ.ค. 64

โครงการคัดเลือกนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใน 14 จังหวัดภาคใต้      :    สมัคร  3-11 มี.ค. 64  เลือกคณะ   23-26 เม.ย. 64

รับสมัครนักเรียนเรียนดีและนักเรียนต่างชาติเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ     :       3-11 มี.ค. 64

Phuket lnternational Admission เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต     :    3 มี.ค.-23 เม.ย. 64

Phuket International Admission for Academic Year 2021      :    3 mar – 23 april 21

.

ขอบคุณข้อมูล     :    entrance.psu.ac.th

error: Content is protected !!