Press ESC to close

เกณฑ์การคัดเลือก รอบโควตา สถาบันพระบรมราชชนก ปี 2565

เกณฑ์การคัดเลือก รอบโควตา สถาบันพระบรมราชชนก ปี 2565

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประกาศเกณฑ์การคัดเลือก เพื่อคัดเลือกนักศึษาใหม่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่างๆ รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดการรับสมัครต่างๆ ดังนี้

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข

4. กรมการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาแพทย์แผนไทย

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค

7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ค่าสมัครคัดเลือก   :  350 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สำหรับการศึกษาต้องกำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐาน รวมถึงรายวิชาเพิ่มเติม (สาระชีววิทยา เคมี และฟิสิกส์) รวมกันไม่น้อยกว่า22 หน่วยกิต

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตัองเรียนรายวิชาพื้นฐาน รวมถึงรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานรวมถึงรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่นัอยกว่า 9 หน่วยกิต

3. มีเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ และผลคะแนนเพื่อใช้ในสำหรับคัดเลือกตามที่ทางสถาบันกำหนด

4. มีสุขภาพแข็งแรง มีความประพฤติดี เรียบร้อย

5. คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามสถาบันและ สาขาวิชากำหนด

.

ระเบียบการรับสมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก   :    เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร   :    วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2565

ขอบคุณข้อมูล   :    admission.pi.ac.th

error: Content is protected !!