Press ESC to close

รับตรง ม. ราชภัฏ สวนสุนันทา วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปี 2564

รับตรง ม. ราชภัฏ สวนสุนันทา วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัย ราชภัฏ สวนสุนันทา วิทยาลัยนานาชาติ ได้เปิด รับตรง นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีหลักสูตร ที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

หลักสูตรที่เปิดรับ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6  ไม่มีกำหนดเกรดขั้นต่ำ

การรับสมัคร

สมัครผ่านเว็บไซต์ หรือ

สมัครด้วยตนเอง ไปที่ วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทาวิทยาเขตนครปฐม (ศาลายา-พุทธมณฑล) วันจันทร์-ศุกร์ 9.00-15.00 น.(เว้นวันหยุดราชการ) โทร.034-964946 กด 101 หรือ 082-5601365  ไม่เสียค่าสมัคร

เอกสารที่ต้องนำมาในการสมัคร

1.สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร 1 ฉบับ

2.สำเนาทะเบียนของผู้สมัคร 1 ฉบับ

3.สำเนาใบปพ. ที่มีเกรด 4 หรือ 5 เทอม 1 ฉบับ

การรับสมัคร    :     ลิงก์พาไป  !!

.

กำหนดการรับสมัคร     :  ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

สอบถามเพิ่มเติม และข้อมูล    :       Ssruic Suansunandha

error: Content is protected !!