Press ESC to close

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. ประจำปี 2564 ภาค ก รอบทั่วไป

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. ประจำปี 2564 ภาค ก รอบทั่วไป

ประกาศ จาก สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ( สอบ ก.พ. ) ซึ่งมี รายละเอียดต่างๆ ดังนี้

ระดับวุฒิการศึกษาที่เปิดรับสมัครสอบ

รับสมัครจากผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 ระดับ

1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

3. ปริญญาตรี

4. ปริญญาโท

สนามสอบ ก.พ. 64

สนามสอบ ก.พ. ประจำปี 2564

กำหนดการสอบ ก.พ. 64

กำหนดการ ก.พ. ประจำปี 2564

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th

รายละเอียด การสมัครสอบ    :       ocsc9.thaijobjob.com

ขอบคุณข้อมูล     :    ocsc2.job.thai.com

error: Content is protected !!