Press ESC to close

เปิดรับสมัครสอบ ตำรวจ “นายสิบ” สายอำนวยการ 450 อัตรา ปี 2564

เปิดรับสมัครสอบ ตำรวจ “นายสิบ” สายอำนวยการ 450 อัตรา ปี 2564

ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะเปิดรับสมัคร ตำรวจ สายอำนวยการ ระดับชั้นประทวน ประจำปี 2564 ซึ่งมีคุณสมบัติและรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

ตำรวจชั้นประทวน 450 อัตรา

เป็นข้าราชการตำรวจระดับชั้นประทวน โดยจะได้ติดยศสิบตำรวจตรีและสิบตำรวจตรีหญิง

คุณสมบัติของผู้สมัครเบื้องต้น

1. บุคคลภายนอก เพศชาย หรือเพศหญิง

2. อายุ 18-35 ปี (หากเลยวันเกิดปีที่ 35 แล้ว ไม่สามารถสมัครได้)

3. ส่วนสูงที่สามารถสมัครได้ : เพศชายสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. และ ผู้หญิงสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.

4. ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ต้องไม่เกิน 35

5. ไม่จำกัดสถานภาพ โสดหรือสมรสก็ได้

6. จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6, ปวช., กศน. หรือเทียบเท่า (ต้องจบการศึกษาแล้วเท่านั้น) และไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ

7. ไม่มีการทดสอบร่างกาย ผู้มีสายสั้นหรือเอียง สามารถสมัครสอบได้ (ยกเว้นผู้ที่ตาบอด ไม่สามารถสมัครได้)

8. มีรอยสักได้แต่ ห้ามเกิน 16 ตารางเซนติเมตร โดยนับรวมทั้งร่างกาย ถ้าเกินหรือมีขนาดใหญ่ไม่สามารถสมัครได้

.

กำหนดการรับสมัคร   :   เปิดรับสมัครสอบ วันที่ 9-30 สิงหาคม 2564

รายละเอียดอื่นๆ   :   รอประกาศต่อไป !!

วิชาที่ใช้ในการสอบ

สำหรับการสอบทั้ง 6 วิชา รวมข้อสอบทั้งหมด 150 ข้อ เท่ากับ 150 คะแนน ใช้เวลา 3 ชั่วโมง ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ใช้วิธีการฝนด้วยดินสอ 2B โดยข้อสอบจะมีขอบเขตอยู่ในเนื้อหาระดับ ม.6/ปวช.

ความรู้ทั่วไป/คณิตศาสตร์

ความรู้ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล ความคิดเชิงจํานวน โดยใช้ข้อมูล หรือปัญหาทางสังคม หรือทางเศรษฐกิจ หรือทางอื่นที่เหมาะสม การคิดเชิงเหตุผล ประกอบด้วย การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ อุปมาอุปไมย อนุกรมและมิติสัมพันธ์ เป็นต้น

ภาษาไทย

ความรู้ความสามารถการใช้ภาษาและความเข้าใจภาษา ได้แก่ ทักษะการใช้ภาษาด้านการอ่าน การเขียน และการสื่อสารอย่างมีวิจารณญาณ การใช้ถ้อยคํา สํานวน การใช้คําให้ตรงกับความหมาย กฎเกณฑ์ และความนิยม เป็นต้น

ภาษาอังกฤษ

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการอ่านเพื่อจับใจความ (Reading Comprehension) คําศัพท์ (Vocabulary) โครงสร้างของประโยคต่าง ๆ (Structure) หลักไวยากรณ์ (Grammar) และการสนทนา (Conversation) เป็นต้น

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน

ความรู้เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน ต่างๆ และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและข้อมูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ทักษะการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ Social Media เป็นต้น

สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

ความรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม หลักศีลธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิต ในสังคมและการปฏิบัติงาน และหลักธรรมาภิบาล และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

และพระราชกฤษฎีกาว่าหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 กฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจําวัน

.

ขอบคุณข้อมูล   :   prachachat.net/general/news-727463  ,  facebook.com/pages/category/Book/สอบตำรวจสายอำนวยการ-2564-102572701884710

error: Content is protected !!