Press ESC to close

สาขาวิชาที่น่าเรียน สำหรับคนที่อยากเป็น ครู (ศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์)

สาขาวิชาที่น่าเรียน สำหรับคนที่อยากเป็น ครู (ศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์)

อาชีพครูเป็นอาชีพในฝันของใครหลายๆ คนอยู่แล้ว เพราะได้เป็นผู้ให้ เป็นเหมือนต้นแบบของเด็กๆ และเป็นอาชีพที่มีความมั่นคง แม้ว่าเงินอาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับอาชีพอื่น แต่อาชีพนี้ เป็นอาชีพที่น่าภูมิใจนะ

และสำหรับน้องๆ ที่อยากเรียน ครู (คณะศึกษาศาสตร์ / ครุศาสตร์ ) หลายคนก็คงมีแนวทางแล้วว่าจะเรียนครูในสาขาวิชาอะไร แต่สำหรับใครที่กำลังคิดที่อยากเรียนครู แต่ไม่รู้ว่าจะเรียนสาขาวิชาไหนดี ในบทความนี้ พี่ก็มี สาขาวิชาหลักๆ ที่น่าเรียนมาให้ลองเลือกดูกันจ้า ถ้าพร้อมแล้ว ก็ไปเลย

ในบทความนี้ พี่ก็จะมาแนะนำ สาขาวิชา / วิชาเอก  11 สาขา เพื่อแนวทางให้กับน้องๆ ในการพิจารณา 11 สาขานี้ ได้แก่

1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ในระดับปฐมวัย เป็นการจัดการศึกษาให้เด็กก่อนวัยที่ต้องศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเป็นการวางรากฐานชีวิตเพื่อปูพื้นฐานที่ดีก่อนการเรียนในระดับต่อไป โดยทั่วไปแล้วผู้ที่เข้าศึกษาในระดับนี้มักมีอายุตั้งแต่ 4 – 8 ปี การเรียนการสอนในระดับนี้จะเน้นการสอนที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาพัฒนาการของเด็ก เป็นต้น

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน (เบื้องต้น)

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. มหาวิทยาลัยศิลปากร

.

2. สาขาวิชาเอกประถมศึกษา

สาขาวิชาประถมศึกษาจะศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนทางด้าน วิชาด้านการสอนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น เพื่อให้สอนให้ได้ทุกวิชา

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน (เบื้องต้น)

1. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

.

3. สาขาวิชาเอกมัธยมศึกษา

การสอนจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สำรวจความถนัด และความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน มีทักษะในการคิดวิจารณญาณคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น

ในระดับชั้น มัธยมปลาย จะแยกเป็นสาขาเอกต่างๆ เช่น เอกการสอนเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา เป็นต้น

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน (เบื้องต้น)

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. มหาวิทยาลัยบูรพา

.

4. สาขาวิชาเอกสุขศึกษาและพลศึกษา

จะเป็นการเรียนรู้และประสบการณ์ ทางด้านสุขศึกษาและพลศึกษา

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน (เบื้องต้น)

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. มหาวิทยาลัยทักษิณ

3. สถาบัน /วิทยาลัยพลศึกษา

.

5. สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา

เป็นศาสตร์ที่ประยุกต์ วิชาการต่างๆ มาจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน (เบื้องต้น)

1. มหาวิทยาลัยทักษิณ

2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

.

6. สาขาวิชาเอกศิลปศึกษา

เป็นศาสตร์และศิลป์ในการผลิตครูชั้นวิชาชีพ ที่มีความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ในงานศิลปะ ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาความรู้ความสามารถ เพื่อประกอบวิชาชีพครู

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน (เบื้องต้น)

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฏร์ธานี

.

7. สาขาวิชาเอกดนตรีศึกษา

จะเรียนรู้ในเรื่องของดนตรี และจิตวิทยา เพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพครู ได้ต่อไปในอนาคต

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน (เบื้องต้น)

1. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2. มหาวิทยาลัยนเรศวร

3. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

.

8. สาขาวิชาเอกธุรกิจศึกษา

จะศึกษาในด้านของงานธุรกิจ ต่างๆ เช่น งานบัญชี งานเลขานุการ งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นต้น

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน (เบื้องต้น)

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

.

9. สาขาวิชาเอกการศึกษานอกระบบโรงเรียน

การจัดการกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ แต่นอกกรอบของการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนปกติ โดยมุ่งบริการให้คนกลุ่มต่างๆ ของประชากร ทั้งที่เป็นผู้ใหญ่และเด็ก

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน (เบื้องต้น)

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

.

10. สาขาวิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนว และการศึกษาพิเศษ

จะเรียนเกี่ยวกับวิชาที่จำเป็นทั้งหมดที่จะไปเป็นครูแนะแนว มีเรียนวิชาจิตวิทยาการสอน จิตวิทยาการพัฒนาผู้เรียน จิตวิทยาการจูงใจ การให้บริการแนะแนว เป็นต้น

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน (เบื้องต้น)

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

.

11. สาขาวิชา / คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

จะศึกษาในด้านของ ช่าง , อุตสาหกรรม ทั้งในเรื่องของเครื่องยนต์ กลไก ไฟฟ้า เป็นต้น และเรียนด้านของจิตวิทยา เพื่อสามารถไปประกอบอาชีพครูได้

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน (เบื้องต้น)

1. กลุ่ม มหาวิทยาลัย 3 พระจอม

.

**หวังว่าจะเป็นไแเดียในการเลือกสาขาวิชาเอก ในการเรียนครู ได้นะจ้ะ

ขอบคุณข้อมูล   :  admissionpremium.com/content/5899   ,   admissionpremium.com/adplanning/fac?id=20150912101901Xb3xhuD

sites.google.com/site/fihakhwamru/kar-suksa-radab-pthmway  ,  satitpattana.ac.th/web/secondary1.php

th.wikipedia.org/wiki/เทคโนโลยีการศึกษา    ,   campushub.sru.ac.th/edu-b-ed-art-education

sites.google.com/site/chidchanokpuan/bus-ed/thurkic-suksa-khux-xari   ,   panchalee.wordpress.com/2009/05/17/non-formaleducation

trueplookpanya.com/blog/content/58693

error: Content is protected !!