Press ESC to close

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุ เข้ารับราชการ 546 อัตรา ปี 2565

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุ เข้ารับราชการ 546 อัตรา ปี 2565

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน ประจำปี 2565 โดยมีตำแหน่งต่างๆ ที่เปิดรับสมัครสอบ ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ดำรงตำแหน่ง ผบ.มว.ฉก.นปพ. ในสังกัด ภ.9 เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (เพศชาย) จำนวน 41 อัตรา

ต้องเป็นผู้มีวุฒิปริญญาตรี นิติศาสตร์ และคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กำหนด

2. ดำรงตำแหน่ง รอง สว.(สอบสวน) จำนวน 400 อัตรา

1) เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย จำนวน 300 อัตรา และ เพศหญิง 100 อัตรา

2) วุฒิการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร์

3. ดำรงตำแหน่ง รอง สว.กลุ่มงานเทคนิค (ทำหน้าที่ประมวลผล) จำนวน 45 อัตรา

1) เป็นบุคคลภายนอก เพศชายและเพศหญิง

2) วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

4.ดำรงตำแหน่ง รอง สว.กลุ่มงานเทคนิค(ทำหน้าที่ช่างไฟฟ้าสื่อสาร) จำนวน 25 อัตรา

1) เป็นบุคคลภายนอก เพศชายและเพศหญิง

2) วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโทรคมนาคมวิศวกรรมอุตสาหการ หรือ วิศวกรรมเครื่องกล

5. ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ กลุ่มงานเทคนิค (ทำหน้าที่ช่างไฟฟ้าสื่อสาร) จำนวน 35 อัตรา

1) เป็นบุคคลภายนอก เพศชายและเพศหญิง

2) วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ทางช่างไฟฟ้าช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ หรือ ช่างโทรคมนาคม

.

ระเบียบการรับสมัคร และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม    :  www.policeadmission.org

รับสมัครทางเว็บไซต์ www.policeadmission.org สอบถามข้อมูลหน่วยรับสมัคร กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา โทร, 02-941-3162,02-941-1928,02-941-2698

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปี 65

.

ขอบคุณข้อมูล   :    policeadmission.org

error: Content is protected !!