Press ESC to close

สำนักงานตำรวจ แห่งชาติ เปิดสอบเป็นข้าราชการ ชั้นประทวนและสัญญาบัตร ปี 64

สำนักงานตำรวจ แห่งชาติ เปิดสอบเป็นข้าราชการ ชั้นประทวนและสัญญาบัตร ปี 64

สำนักงานตำรวจ แห่งชาติ ได้ออกกำหนดการและ ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อเป็นข้าราชการตำรวจ ในชั้นประทวนและสัญญาบัตร ประจำปี 2564 ซึ่งมีรายละเอียด ของโครงการต่างๆ ที่สอบคัดเลือก ดังนี้

1. สมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2564 กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม (สายงานสอบสวน) จำนวน 400 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญาตรี นิติศาสตร์

กำหนดการรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 – 28 เม.ย. 64

.

2. สมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2564 (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน) ทำหน้าที่วิทยาการ จำนวน 100 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า

กำหนดการรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 – 28 เม.ย. 64

.

3. สมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2564 (กลุ่มงานเทคนิค) จำนวน 200 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์

กำหนดการรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 – 28 เม.ย. 64

.

เอกสารการรับสมัคร ทุกโครงการ   :    ลิงก์พาไป  !!

ขอบคุณข้อมูล    :    policeadmission.org

error: Content is protected !!