Press ESC to close

โครงการต่างๆ ที่เปิดรับสมัคร รอบ 1/2 Portfolio ม. อุบลราชธานี ปี 2566

โครงการต่างๆ ที่เปิดรับสมัคร รอบ 1/2 Portfolio ม. อุบลราชธานี ปี 2566

มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ออกประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1/2 Portfolio ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียดการรับสมัครต่างๆ ดังนี้

โครงการที่เปิดรับสมัคร ในรอบนี้

1. วิธีรับตรงรอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2

คณะพยาบาลศาสตร์ , เภสัชศาสตร์ , วิศวกรรมศาสตร์ จัดเต็มเลยจ้า

กำหนดการรับสมัคร

1.รับสมัครและชำระเงินค่าสมัคร ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565

2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 มกราคม 2566

3.สอบสัมภาษณ์/สอบคัดเลือก วันที่ 16 มกราคม 2566

4.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา วันที่ 20 มกราคม 2566

5.แจ้งความจำนงยืนยันสิทธิเพื่อเข้าศึกษาพร้อมสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 20-31 มกราคม 2566

6.ยืนยันสิทธิในระบบ TCAS ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

รายละเอียดการรับสมัคร   :   เอกสารประกาศ  !!

เอกสารอื่นๆ   :    เอกสารสำหรับสมัคร  !!

.

2. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท(หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) ประจำปีการศึกษา 2566

กำหนดการรับสมัคร

1.รับสมัครระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565

2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการตรวจสุขภาพร่างกายและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 มกราคม 2566

3.ตรวจสุขภาพร่างกาย วันที่ 16-17 มกราคม 2566

4.สอบสัมภาษณ์ วันที่ 18 มกราคม 2566

5.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา วันที่ 20 มกราคม 2566

รายละเอียดการรับสมัคร   :   เอกสารประกาศ  !!

เอกสารอื่นๆ   :    เอกสารสำหรับสมัคร  !!

.

3. โควตาศิษย์เก่าผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

กำหนดการรับสมัคร

1.รับสมัครและชำระเงินค่าสมัคร ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565

2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 มกราคม 2566

3.สอบสัมภาษณ์ วันที่ 16 มกราคม 2566

4.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา วันที่ 20 มกราคม 2566

5.แจ้งความจำนงยืนยันสิทธิเพื่อเข้าศึกษาพร้อมสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 20-31 มกราคม 2566

6.ยืนยันสิทธิในระบบ TCAS ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

รายละเอียดการรับสมัคร   :   เอกสารประกาศ  !!

เอกสารอื่นๆ   :    เอกสารสำหรับสมัคร  !!

.

ขอบคุณข้อมูล    :   reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp

error: Content is protected !!