Press ESC to close

โครงการรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ปี 2565

โครงการรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ปี 2565

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีศักยภาพ สามารถสมัครเข้าศึกษาตามคณะ/สาขาวิชาที่ตนเองสนใจ และสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งของชาวเกษตรศาสตร์ ตลอดจนนำความรู้เชิงสร้างสรรค์มาร่วมขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยและประเทศชาติมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ จึงกำหนดรายละเอียดในการรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในรอบโควตา โครงการต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2565 ดังนี้

1. โครงการต่างๆ ที่เปิดรับสมัคร ในรอบนี้ (อัพเดต 11-1-2565)

1. โครงการลูกพระพิรุณ

2. โครงการเพชรนนทรี

3. โครงการเด็กไทยสู่สากล

4. โครงการรับนิสิตแลกเปลี่ยนต่างประเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์

5. โควตาสัตวแพทย์เกษตรคืนถิ่น

6. โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน

7. โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

8. โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ)

9. โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในวิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สำหรับนักเรียนโรงเรียนชลประทานวิทยา)

10. โครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อในพื้นที่การดูแลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

11. โควตาความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการศึกษา (MOU) กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12. โครงการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

2.1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

2.2 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

2.3 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544

2.4 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2.5 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไป โดยเคร่งครัดทุกประการ

2.6 ไม่เคยกระทำความผิดต้องโทษ

3. คณะที่เปิดรับสมัคร ในรอบนี้

3.1 คณะวนศาสตร์

3.2 คณะวิทยาศาสตร์

3.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์

3.4 คณะศึกษาศาสตร์

3.5 คณะสังคมศาสตร์

3.6 คณะสัตวแพทยศาสตร์

3.7 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

3.8 คณะมนุษยศาสตร์

3.9 คณะบริหารธุรกิจ

3.10 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

3.11 คณะสิ่งแวดล้อม

3.12 วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

3.13 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

3.14 วิทยาลัยการชลประทาน

.

ระเบียบการรับสมัครโครงการต่างๆ    :    เอกสารการรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร

รับสมัครวันที่ 15 กุมภาพัน ธ์ – 22 มีนาคม พ .ศ . 2565 ผ่าน ระบบ online ทาง www.admission.ku.ac.th

เปิดระบบรับสมัคร วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.

ปิดระบบรับสมัคร วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 18.00 น.

.

ขอบคุณข้อมูล   :    www.admission.ku.ac.th

error: Content is protected !!