Press ESC to close

เกณฑ์การคัดเลือก รอบที่ 3 Admission 2 เกษตรศาสตร์ ปี 2564

เกณฑ์การคัดเลือก รอบที่ 3 Admission 2 เกษตรศาสตร์ ปี 2564

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ มีนโยบายที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 3 Admission 1 และ Admission 2) โดยรับ รวมทุกวิทยาเขต

ได้แก่ บางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี รวมถึงวิทยาลัยการชลประทานโดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. สถานที่จัดการเรียนการสอน

สาขาวิชาที่รับสมัครผ่านรอบนี้ จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีและวิทยาลัยการชลประทาน จังหวัดนนทบุรี โดยเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องศึกษาในสาขาวิชา ณ วิทยาเขตที่คัดเลือกได้

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

2.1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

2.2 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

2.3 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษา นอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการด าเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544

2.4 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2.5 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไป โดยเคร่งครัดทุกประการ

2.6 ไม่เคยทำผิดกฏหมาย หรือได้รับโทษ

2.7 ไม่เป็นคนวิกลจริต

2.8 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย

3. การรับสมัคร เข้าศึกษาต่อ

รับสมัครออนไลน์ทาง https://student.mytcas.com ในวันที่ 7 – 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

4. คณะที่เปิดรับสมัคร ในรอบนี้

วิทยาเขตบางเขน

1. คณะเกษตร

2. คณะประมง

3. คณะวนศาสตร์

4. คณะวิทยาศาสตร์

5. คณะวิศวกรรมศาสตร์

6. คณะศึกษาศาสตร์

7. คณะเศรษฐศาสตร์

8. คณะสังคมศาสตร์

9. คณะสัตวแพทยศาสตร์

10. คณะอุตสาหกรรมเกษตร

11. คณะมนุษยศาสตร์

12. คณะบริหารธุรกิจ

13. คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

14. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

15. คณะสิ่งแวดล้อม

.

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

.

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

วิทยาลัยการชลประทาน

.

วิทยาเขตกำแพงแสน

1. คณะเกษตร กำแพงแสน

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

3. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

4. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

5. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

6. คณะประมง กำแพงแสน

7. คณะสิ่งแวดล้อม กำแพงแสน

.

วิทยาเขตศรีราชา

1. คณะวิทยาการจัดการ

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

3. คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

4. คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

5. คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

.

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

2. คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

3. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

4. คณะสาธารณสุขศาสตร์

.

** เกณฑ์การคัดเลือก ประกาศเพิ่มเติม 

1. คณะวนศาสตร์

สาขาวิชาวนศาสตร์ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องวิ่งทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายในวันสอบสัมภาษณ์ ระยะทาง 2.4 กิโลเมตร ภายในเวลา 20 นาที

2. คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ) สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

3. คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

4. คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการสอนภาษาไทย ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 3.00

5. คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ) สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

6. คณะสังคมศาสตร์

สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ) มีใบรับรองแพทย์รับรองว่า ไม่มีความบกพร่องทางสายตา (ตาไม่บอดสี ตาบอด) โดยน่าใบรับรองแพทย์มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์

7. คณะสัตวแพทยศาสตร์

ต้องผ่านการตรวจสุขภาพตามที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ก่าหนด รายละเอียดการตรวจสุขภาพจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

8. คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ) ต้องมีใบรับรองแพทย์รับรองว่า ไม่มีความพิการทางสายตา (ตาไม่บอดสี ตาบอด) โดยน่าใบรับรองแพทย์ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์

9. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์(วิทยาเขต กำแพงแสน)

9.1 สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.00

9.2 สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00

9.3 สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00

10. คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา (วิทยาเขตศรีราชา) สาขาวิชาฟิสิกส์ ผู้สมัครส่าเร็จการศึกษาในสายสามัญ ต้องเรียน รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามจ่านวนหน่วยกิตที่ก่าหนด หรือส่าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

11. คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ (วิทยาเขตศรีราชา)

11.1 สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล ต้องไม่เป็นผู้บกพร่องทางการมองเห็นสีของวัตถุ (ตาไม่บอดสี) และการรับสัญญาณเสียง (หูไม่หนวก)

11.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ รับเฉพาะเพศชาย และต้องทดสอบพลศึกษาและว่ายน้่า ต้องไม่เป็น ผู้บกพร่องทางการมองเห็นสีของวัตถุ (ตาไม่บอดสี) และการรับสัญญาณเสียง (หูไม่หนวก) โรคหัวใจ โรคลมชัก วัณโรคกระดูก-กล้ามเนื้อไม่มีการอักเสบของข้อหรือปวดหลังอย่างรุนแรง

11.3 สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ ต้องไม่เป็นผู้บกพร่องทางการมองเห็นสีของวัตถุ (ตาไม่บอดสี) และการรับสัญญาณเสียง (หูไม่หนวก)

11.4 สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ) รับเฉพาะเพศชาย และต้องทดสอบพลศึกษาและว่ายน้่า ต้องไม่เป็นผู้บกพร่องทางการมองเห็นสีของวัตถุ (ตาไม่บอดสี) และการรับสัญญาณเสียง (หูไม่หนวก) โรคหัวใจ โรคลมชัก วัณโรค กระดูก-กล้ามเนื้อไม่มีการอักเสบของข้อหรือปวดหลังอย่างรุนแรง

.

เอกสารเกณฑ์การคัดเลือก  รอบที่ 3 Admission 2   :     เอกสาร  !!

กลับไปดู เอกสารเกณฑ์การคัดเลือก  รอบที่ 3 Admission 1   :     เอกสาร  !!

กำหนดการรับสมัคร    :    7 – 15 พฤษภาคม 2564

ขอบคุณข้อมูล    :    admission.ku.ac.th

error: Content is protected !!