Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission 1 มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ปี 2563

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission 1 มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ปี 2563

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ได้ออกประกาศระเบียบการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 Admission 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงมีนโยบายที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (TCAS รอบที่ 3 Admission 1) โดยรับรวมทุกวิทยาเขต ได้แก่ บางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โครงการจัดตั้ง วิทยาเขตสุพรรณบุรี

รวมถึงวิทยาลัยการชลประทาน รวมจำนวนทั้งสิ้น 7,015 คน

คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียน
สายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
4. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง
5. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไป โดยเคร่งครัดทุกประการ
6. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
ผู้ที่ได้รับการพิจารณาจะต้องมีผลคะแนนทดสอบตามที่สาขาวิชากำหนด โดยจะพิจารณาคัดเลือก จากเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติทั่วไป
2. คุณสมบัติเฉพาะ ได้แก่ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรของ รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ตามที่สาขาวิชากำหนด
3. ผลคะแนนทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ปีการศึกษา 2563 หรือกรณีมีผลคะแนนทดสอบมากกว่า 1 ครั้ง จะใช้ผลคะแนนครั้งที่ดีที่สุดของ ปีการศึกษา 2562-2563
4. ผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2563 ตามรายวิชา และเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด
5. ผลคะแนนสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ผลคะแนนสอบทางการศึกษาระดับชาติทางด้านอาชีวศึกษา (V–NET) เป็นเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำในการพิจารณามิได้นำมาคิดคะแนนและประมวลผลการคัดเลือก เว้นแต่สาขาวิชานั้นกำหนดสัดส่วนหรือใช้เป็นเกณฑ์การคัดเลือก
6. การประมวลผลการคัดเลือกแต่ละสาขาวิชา จะพิจารณาจากคะแนนสอบ GAT/PAT และ/หรือ คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา กรณีใช้คะแนนสอบทั้ง 2 ข้อ (ข้อ 3–4) จะพิจารณาคัดเลือกจากเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนดไว้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2 (ดูในระเบียบการ)
7. การสอบสัมภาษณ์ เกณฑ์ผ่าน/ไม่ผ่าน หรือตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด

อัตราค่าสมัครคัดเลือก
1. ค่าสมัคร สาขาวิชาละ 100 บาท
2. ค่าบริหารจัดการสิทธิ์คนละ 50 บาท (รวมค่าสมัครคนละไม่เกิน 650 บาท)

รูปแบบและเงื่อนไขการสมัคร
กำหนดให้เลือกสมัครได้ไม่เกิน 6 อันดับสาขาวิชา โดยเรียงตามลำดับความต้องการก่อนหลัง

กำหนดการรับสมัครและการชำระเงินค่าสมัคร
1. ผู้สมัครต้องลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS 63 และรับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ในวันที่ 17-27 เมษายน พ.ศ. 2563 ซึ่งสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นส่วนกลางในการรับสมัคร ผ่านทาง https://student.mytcas.com
2. ชำระเงินค่าสมัคร ตามจ านวนสาขาวิชาที่เลือกสมัคร ผ่านระบบ Prompt Pay ที่ตู้ ATM หรือ Mobile Banking หรือ Internet Banking หรือ Counter Service ในวันที่ 17-27 เมษายน พ.ศ. 2563 ภายในเวลา 23.00 น.
3. ผู้สมัครสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาขาวิชาที่สมัครได้จนกว่าจะปิดระบบ เวลา 23.59 น

**รายละเอียดอื่นๆ คุณสมบัติเฉพาะ และเกณฑ์การคัดเลือกแต่ละคณะสามารถดูรายละเอียดได้ ในระเบียบการรับสมัคร จากลงิงก์ ด้านล่างนี้เลยนะจ้ะ

ระยะเวลาการรับสมัคร     :    ตั้งแต่วันที่ 17-27 เม.ย. 2563

ระเบียบการรับสมัคร      :     เอกสาร !!

 

ขอบคุณข้อมูล    :    admission.ku.ac.th

error: Content is protected !!