Press ESC to close

ระเบียบการและวิธีคิดคะแนน รอบที่ 3 Admission 1 ม. เกษตรศาสตร์ ปี 2563

ระเบียบการและวิธีคิดคะแนน รอบที่ 3 Admission 1 ม. เกษตรศาสตร์ ปี 2563

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของสมาคมที่ประชุมอธิการบดี แห่งประเทศไทย (ทปอ.) มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ จึงมีนโยบายที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (TCAS รอบที่ 3 Admission 1)

โดยรับรวมทุกวิทยาเขต ได้แก่ บางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โครงการจัดตั้ง วิทยาเขตสุพรรณบุรี รวมถึงวิทยาลัยการชลประทาน รวมจ านวนทั้งสิ้น 7,015 คน

1. คุณสมบัติทั่วไป

1.1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

1.2 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

1.3 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน สายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียน สายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544

1.4 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

1.5 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไป โดยเคร่งครัดทุกประการ

2. คุณสมบัติเฉพาะ

2.1 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4–ม.6) รวม 6 ภาคเรียน หรือ เทียบเท่า และเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยมีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่าที่สาขาวิชา กำหนด

2.2 มีผลคะแนนสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจัดสอบ โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 2.3 มีผลคะแนนทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและ วิชาชีพ (PAT) ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

2.4 มีผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2563 ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษา แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

2.5 มีผลสอบวิชาความถนัดเฉพาะ (ถ้ามี) ตามที่สาขาวิชากำหนด

3. รูปแบบและเงื่อนไขการสมัคร

กำหนดให้เลือกสมัครได้ไม่เกิน 6 อันดับสาขาวิชา โดยเรียงตามลำดับความต้องการก่อนหลัง

4. อัตราค่าสมัคร 

ค่าสมัคร สาขาวิชาละ 100 บาท

ค่าบริหารจัดการสิทธิ์คนละ 50 บาท (รวมค่าสมัครคนละไม่เกิน 650 บาท)

5. กำหนดการรับสมัครและการชำระเงินค่าสมัคร

5.1 ผู้สมัครต้องลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS 63 และรับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ในวันที่ 17-27 เมษายน พ.ศ. 2563 ซึ่งสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นส่วนกลางในการรับสมัคร ผ่านทาง https://student.mytcas.com

5.2 ชำระเงินค่าสมัคร ตามจำนวนสาขาวิชาที่เลือกสมัคร ผ่านระบบ Prompt Pay ที่ตู้ ATM หรือ Mobile Banking หรือ Internet Banking หรือ Counter Service ในวันที่ 17-27 เมษายน พ.ศ. 2563 ภายในเวลา 23.00 น.

5.3 ผู้สมัครสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาขาวิชาที่สมัครได้จนกว่าจะปิดระบบ เวลา 23.59 น.

.

**รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถอ่านรายละเอียดได้จากระเบียบการที่ลิงก์ด้านล่างเลยจ้า

ระเบียบการรับสมัคร    :      เอกสาร   !!

.

วิธีการคิดคะแนน รอบที่ 3 Admission 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563

สามารถทำได้ตามขั้นตอน ดังนี้เลยจ้า

เกษตรศาสตร์ คิดคะแนน 1 เกษตรศาสตร์ คิดคะแนน 2เกษตรศาสตร์ คิดคะแนน 3เกษตรศาสตร์ คิดคะแนน 4

.

ขอบคุณข้อมูล  จาก   :    ฝ่ายรับเข้า KU Admission

error: Content is protected !!