Press ESC to close

รวมระเบียบการรับสมัครโครงการต่างๆ รอบที่ 2 โควตา ม. เกษตรศาสตร์ ปี 2563

รวมระเบียบการรับสมัครโครงการต่างๆ รอบที่ 2 โควตา ม. เกษตรศาสตร์ ปี 2563

เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเท่าเทียมด้านการศึกษาของผู้เรียนในโรงเรียนต่าง ๆ ในท้องถิ่น ตลอดจนกระจายความรู้เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศในอนาคต มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
จึงกำหนดรายละเอียดในการรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

ในโครงการต่างๆ สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่นประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีโครงการที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
โครงการเพชรนนทรี
โครงการลูกพระพิรุณ
โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการเด็กไทยสู่สากล
โครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อในพื้นที่การดูแลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) คณะประมง
โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ (โควตาพิเศษ)
โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในวิทยาลัยการชลประทาน
โครงการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ
โครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ
โครงการรับนิสิตแลกเปลี่ยนต่างประเทศในความร่วมมือกับสานักงานการศึกษาเอกชน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์
โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะวนศาสตร์ (โควตาพิเศษ)
โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตา 30 จังหวัด)

การคัดเลือก     :   ผลสอบ GAT/PAT , พิจารณาจากเกรดเฉลี่ย , สอบสัมภาษณ์

รายละเอียดการรับสมัคร     :       เอกสาร   !!

สำรอง      :        เอกสาร   !!

 

ระยะเวลาการรับสมัคร      :      6-26 ก.พ. 2563

ขอบคุณข้อมูล     :    ฝ่ายรับเข้า ม.เกษตรศาสตร์

error: Content is protected !!