Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio ม. เกษตรศาสตร์ ศรีราชา ปี 2566

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio ม. เกษตรศาสตร์ ศรีราชา ปี 2566

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ออกระเบียบการรับสมัครโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาทางการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อรับเข้าศึกษาศึกษาต่อ ในรูปแบบรับตรง รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

1. คณะ / สาขาวิชาที่เปิดรับ และจำนวนรับจำแนกตามสาขาวิชา

คณะวิทยาการจัดการ

1. บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ)

2. บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ)

3. บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์)

4. บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการเงินและการลงทุน)

5. บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ)

แขนงวิชาการจัดการโรงแรม

แขนงวิชาการจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย

6. บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา)

7. บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี)

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลและคณิตศาสตร์ประกันภัย)

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเคมี)

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาฟิสิกส์)

4. วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)

5. วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

6. วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา)

2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์)

3. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ)

4. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)

5. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ)

6. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล (หลักสูตรพหุวิทยาการ)

7. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัติโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ)

8. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิขาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ)

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล)

3. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและวิศวกรรมสมุทรศาสตร์)

4. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ)

เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

1. เศรษฐศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)

.

2. คุณสมบัติทั่วไปทางการศึกษาของผู้สมัคร

2.1 ผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ใช้ผลคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาต้องมีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามที่สาขาวิชากำหนด

2.2 ผู้ที่กำลังประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาที่เกี่ยวข้อง
ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

2.3 มีแฟ้มสะสมประวัติผลงาน (Portfolio) เช่น เอกสาร/เกียรติบัตร/หนังสือใบรับรองการเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ การเข้าค่าย ทักษะวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการ Open-house ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก)

2.4 หรือเอกสารอื่นๆ ตามที่คณะ/สาขาวิชา กำหนด

.

รายละเอียดอื่นๆ   :    เอกสารรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร    :     1 พฤษศจิกายน 2565 – 10 มกราคม 2566

ขอบคุณข้อมูล     :     eduserv.src.ku.ac.th/Admission

error: Content is protected !!