Press ESC to close

รับตรง รอบ 4 รับตรงอิสระ ม. เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปี 2564

รับตรง รอบ 4 รับตรงอิสระ ม. เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปี 2564

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีข้อมูลและรายละเอียดการรับสมัครต่างๆ ดังนี้

คณะที่เปิดรับสมัคร ในรอบนี้

1. คณะวิทยาการจัดการ

2. คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

4. คณะพาณิชย์นาวี นานาชาติ

5. คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

.

คุณสมบัติผู้สมัคร ทั่วไป

1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ ชั้นประกาศนีนบัตรอื่นที่เทียบเท่า

2. มีคะแนน gat/pat , o-net หรือคะแนนอื่นๆ  เพื่อใช้ในการพิจารณาคัดเลือก

3. มีความประพฤติดี เรียบนร้อย

4. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

5. ไม่เคยกระทำความผิดต้องโทษ

6. หลักสูตรภาษาอังกฤษ ต้องมีคะแนนทดสอบทางภาษาอังกฤษ ด้วย ตามกำหนดแต่ละสาขาวิชา

.

ระเบียบการรับสมัคร     :      เอกสารการรับสมัคร  !!

สมัครเรียน     :              qa.src.ku.ac.th/Admission/register2_5

กำหนดการรับสมัคร     :       วันที่ 3 – 10 มิถุนายน 2564

ขอบคุณข้อมูล      :      qa.src.ku.ac.th/Admission

error: Content is protected !!