Press ESC to close

โครงการขยายการศึกษา เกษตรศาสตร์ ศรีราชา TCAS64 รอบที่ 1 Portfolio

โครงการขยายการศึกษา เกษตรศาสตร์ ศรีราชา TCAS64 รอบที่ 1 Portfolio

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้เปิดรับสมัครโครงการขยายการศึกษา ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ และจำนวนรับจ าแนกตามสาขาวิชา

คณะวิทยาการจัดการ

1. บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ)

2. บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการตลาด)

3. บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ)

4. บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชีบริหาร)

5. บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว)

6. บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์)

7. บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการเงินและการลงทุน)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์)

2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ)

3. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)

4. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ)

5. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา)

6. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต (ภาคพิเศษ))

7. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัติโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์)

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเคมี)

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาฟิสิกส์)

4. วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)

5. วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

6. วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ)

2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ))

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิขาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ)

4. วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล)

เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

1. เศรษฐศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)

.

คุณสมบัติทางการศึกษาของผู้สมัคร

1 ผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ใช้ผลคะแนนเฉลี่ยสะสม 4 – 5 ภาคการศึกษา โดยเมื่อจบการศึกษาต้องมีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามที่สาขาวิชากำหนด

2 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ใช้ผลการคะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา (ปพ.1ฉบับจบการศึกษา) ต้องมีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามที่สาขาวิชากำหนด

3 ผู้ที่กำลังประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาที่เกี่ยวข้องตามที่สาขาวิชากำหนด

4 มีแฟ้มสะสมประวัติผลงาน (Portfolio) เช่น เอกสาร/เกียรติบัตร/หนังสือใบรับรองการเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ การเข้าค่าย ทักษะวิชาชีพ ตามที่สาขาวิชากำหนด ไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก)

5 เอกสารอื่นๆ ตามที่สาขาวิชากำหนด

.

ระเบียบการรับสมัคร      :      เอกสารรับสมัคร  !!

สมัคร ออนไลน์    :  19 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

ขอบคุณข้อมูล   :    qa.src.ku.ac.th

error: Content is protected !!