Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 พอร์ตโฟลิโอ ม. เชียงใหม่ ปี 2566

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 พอร์ตโฟลิโอ ม. เชียงใหม่ ปี 2566

มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ จะได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 ตามระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา (TCAS) ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 ดังนี้

1. คุณสมบัติผู้สมัคร

1.1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

1.2 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

1.3 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

1.4 เป็นผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยหรือพำนักต่างแดนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

1.5 ไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษอันเนื่องมาจากการกระทำผิด หรือร่วมกระทำการทุจริตในการสอบฯ เพื่อการสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

1.6 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นตามที่โครงการระบุตามช่วงเวลาที่ดำเนินการรับสมัคร

.

2. ประเภทโครงการที่รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

2.1 ประเภทโครงการที่ดำเนินการโดยส านักทะเบียนและประมวลผล มี 7 ประเภทโครงการดังนี้

2.1.1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงานการรับนักเรียนในโครงการพิเศษ โดยมีโครงการดังนี้

2.1.2 การรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์

2.1.3 การรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

2.1.4 การรับนักเรียนจากโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)

2.1.5 การรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน

2.1.6 การรับนักเรียนพิการ

2.1.7 โครงการพิเศษอื่น ๆ

.

2.2 ประเภทโครงการที่ดำเนินการโดยคณะ มี 1 ประเภทโครงการดังนี้

2.2.1 การรับนักเรียนที่ด าเนินการโดยคณะ

.

2.3 ประเภทโครงการที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น มี 1 ประเภทโครงการดังนี้

2.3.1 การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น

.

3. การชำระเงินค่าสมัคร

3.1 อัตราค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ยกเว้นโครงการของคณะแพทยศาสตร์ ค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
อนึ่ง ผู้สมัครที่ครอบครัวมีรายได้ต่ ากว่าเดือนละ 5,000 บาท สามารถขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครได้โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ครอบครัวมีรายได้ต่อครัวเรือนต่ ากว่าเดือนละ 5,000 บาท

2. ต้องมีเจ้าหน้าที่ของรัฐรับรองรายได้ของครอบครัว

(โปรดตรวจสอบผู้ที่สามารถรับรองได้ในแบบฟอร์มหนังสือรับรองรายได้ของครอบครัว)

.

4. รูปแบบการคัดเลือก

4.1 การพิจารณาคัดเลือกโดยพิจารณาจาก

4.1.1 คุณสมบัติของผู้สมัครและ/ หรือคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะ สาขาวิชากำหนด สามารถตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและ/หรือคุณสมบัติเฉพาะ

ได้ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/findfaculty.php

4.1.2 ส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก

แฟ้มสะสมผลงาน ตามที่คณะ สาขาวิชากำหนด

4.1.3 การสอบสัมภาษณ์

คณะกรรมการของคณะ สาขาวิชา เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์การคัดเลือก

** หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ดูได้ในระเบียบการรับสมัครที่ลิงก์ด้านล่าง จ้า

.

ระเบียบการรับสมัคร   :     เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร     :     1 – 10 พฤศจิกายน 2565

ขอบคุณข้อมูล     :    www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/index.php?page

error: Content is protected !!