Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ปี 2564

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ปี 2564

มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ จะได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ตามระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา (TCAS) ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน TCAS รอบที่ 2 แบบที่ 2 โควตา Quota ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

1. คุณสมบัติการรับสมัคร

1.1) เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

1.2) เป็นผู้ที่ไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

1.3) เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

1.4) เป็นผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยหรือพำนักต่างแดนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

1.5) ไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำผิด หรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบฯ เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

1.6) เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในการสมัคร TCAS รอบที่ 2 แบบที่ 2 โควตาฯ หรือได้รับการคืนสิทธิ์จากการสละสิทธิ์เข้าศึกษา

1.7) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นตามที่โครงการระบุตามช่วงเวลาที่ดำเนินการรับสมัคร

2. ประเภทโครงการที่รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

2.1) ประเภทโครงการที่ดำเนินการโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล มี8 ประเภทโครงการดังนี้

2.1.1 การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ

2.1.2 การรับนักเรียนในโครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ

2.1.3 การรับนักเรียนในโครงการชาวไทยภูเขา

2.1.4 การรับนักเรียนในโครงการพิเศษ โดยมีโครงการดังนี้

2.1.4.1  การรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน

2.1.4.2 การรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

2.1.4.3 การรับนักเรียนจากโครงการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนผู้มีความสามารถด้านกีฬา

2.1.4.4 การรับนักเรียนพิการ

2.1.4.5 โครงการพิเศษอื่นๆ

2.2) ประเภทโครงการที่ดำเนินการโดยคณะ มี 1 ประเภทโครงการดังนี้

การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ

**คณะและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ในรอบนี้ สามารถดูได้ที่ลิงก์ระเบียบการที่ด้านล่างนี้เลยจ้า

ระเบียบการรับสมัคร    :     เอกสารรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร     :       5 มค 64  เป็นต้นไป

.

ขอบคุณข้อมูล    :      www1.reg.cmu.ac.th

error: Content is protected !!