Press ESC to close

ประกาศแล้ว !! กำหนดการรับสมัครการสอบ เตรียมทหาร เหล่าทหารเรือ ปี 2564

ประกาศแล้ว !! กำหนดการรับสมัครการสอบ เตรียมทหาร เหล่าทหารเรือ ปี 2564

โรงเรียนนายเรือ ได้ออกประกาศกำหนดการและ ระเบียบการ ทั่วไปและวิธีการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียน เตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพเรือ
ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

1. ข้อมูลทั่วไป ของ โรงเรียนนายเรือ

มีภารกิจในการผลิตนายทหารสัญญาบัตรที่มีความรู้ และประสบการณ์ด้านวิชาชีพทหารเรือเพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร และนายตำรวจสัญญาบัตรในส่วนของตำรวจน้ำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นผู้นำมีคุณธรรม มีความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบ เทิดทูนและยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีความรู้ทางวิชาการระดับอุดมศึกษาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ ที่กองทัพเรือต้องการ ซึ่งนักเรียนนายเรือสามารถเลือกศึกษาได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ เมื่อนักเรียนนายเรือ สำเร็จการศึกษามีสิทธิได้รับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต ตามสาขาวิชาที่ศึกษาและได้รับการแต่งตั้งยศเป็น “ว่าที่เรือตรี” และ “ว่าที่ร้อยตำรวจตรี” บรรจุในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือ และนายตำรวจสัญญาบัตรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (กองบังคับการตำรวจน้ำ) ต่อไป

1.1 นักเรียนนายเรือ

นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือที่ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร จะได้เลื่อนชั้นเป็นนักเรียนนายเรือ เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายเรือ ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์และโอกาสดังนี้

1.1.1 ช่วงเวลาการศึกษาในโรงเรียนนายเรือ

1.1.1.1 นักเรียนนายเรือจะได้รับเงินเดือนตั้งแต่ ๓,๐๗๐ – ๔,๑๖๐ บาท ตามชั้นปี ระเบียบการทั่วไปและวิธีการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหำรในส่วนของกองทัพเรือประจำปีการศึกษา 2564

1.1.1.2 กองทัพเรือ ออกค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ที่พัก อาหาร เครื่องแต่งกาย และสิทธิในการรักษาพยาบาลตามระเบียบของทางราชการที่กำหนด

1.1.1.3 นักเรียนนายเรือ (ในส่วนของกองทัพเรือ) ที่มีผลการศึกษาดี มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อไปศึกษาในโรงเรียนนายเรือต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา สหพันธรัฐรัสเซียสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ราชอาณาจักรสเปน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี) ปีละประมาณ ๓ – ๕ ทุน

1.1.1.4 มีทุนการศึกษาสนับสนุนนักเรียนนายเรือผู้มีผลการศึกษาดี และมีความประพฤติดีจำนวนมาก

1.1.1.5 นักเรียนนายเรือผู้มีผลการศึกษาดี และมีความประพฤติดี จะได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่หัวหน้าชั้น หรือนักเรียนบังคับบัญชา และจะได้รับเงินเดือนตั้งแต่ ๔,๔๐๐ – ๕,๓๔๐ บาท (งดรับเงินเดือนใน ข้อ 1.1.1.1)

1.1.1.6 นักเรียนนายเรือจะได้รับการฝึกปฏิบัติภาคสนาม และภาคทะเลในประเทศและต่างประเทศเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการรับราชการ และมีการเยี่ยมเยือนจังหวัดชายทะเลฝั่งอ่าวไทยและอันดามันรวมถึงเมืองท่าของประเทศต่าง ๆ เช่น ประเทศกลุ่มอาเซียน รัสเซีย ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ออสเตรเลีย ศรีลังกา และอินเดีย

1.1.2 เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ

1.1.2.1 ผู้สำเร็จการศึกษาในส่วนของกองทัพเรือจะได้รับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรตามสาขาวิชาต่าง ๆ และจะได้รับการบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือ ได้รับเงินเดือน และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (พ.ช.ค.) รวม ๑๕,๐๐๐ บาท

เมื่อเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือแล้ว มีสิทธิสมัครเข้ารับการศึกษาเพิ่มเติมทางการทหารตามขีดความสามารถของตนเอง เช่น นักบินของกองทัพเรือ ได้รับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับนักบินประจำกอง ๑๑,๐๐๐ บาท ถึง ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน กำลังพลส่งทางอากาศ (นักโดดร่ม) ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้รับเงิน
เพิ่มพิเศษรายเดือน ๗,๐๐๐ บาท/เดือน

นักทำลายใต้น้ำจู่โจม (SEAL) ของหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ได้รับ เงินเพิ่มพิเศษรายเดือน ๑๔,๖๐๐ บาท/เดือน

นักประดาน้ำของกรมสรรพาวุธทหารเรือ ได้รับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน ๗,๐๐๐ บาท/เดือน

ต้นหนอากาศยาน ได้รับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน ๗,๐๐๐ บาท/เดือน

1.1.2.2 ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดี (คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒.๘๐) มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกไปศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาโท – เอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในสาขาวิชาต่าง ๆ จ านวนมาก โดยทุนของกองทัพเรือ

1.1.2.3 ผู้สำเร็จการศึกษาในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตำรวจน้ า)จะได้รับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร และจะได้รับการบรรจุเป็นนายต ารวจสัญญาบัตรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้ง ได้รับเงินเดือน และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (พ.ช.ค.) รวม ๑๕,๐๐๐ บาท

** รายละเอียดอื่นๆ สามารถอ่านได้ที่ระเบียบการรับสมัคร จากลิงก์ด้านล่างเลยจ้า

.

ระเบียบการรับสมัคร    :     เอกสารรับสมัคร  !!

สมัครทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์   :     www.admission-rtna.net

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรงปัจจุบัน ขนาดไม่เกิน 300KB (สกุลไฟล์ .jpg)

2. ไฟล์รูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ขนาดไม่เกิน 300KB (สกุลไฟล์ .jpg)

3. ไฟล์หลักฐานการศึกษา ขนาดไม่เกิน 300KB (สกุลไฟล์ .jpg)

กำหนดการรับสมัคร   :  ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2564

ขอบคุณข้อมูล    :      admission-rtna.net

error: Content is protected !!