Press ESC to close

เตรียมสอบ วิชา สังคมศึกษา สำหรับสอบ วิชาสามัญ , O-NET , PAT5

เตรียมสอบ วิชา สังคมศึกษา สำหรับสอบ วิชาสามัญ , O-NET , PAT5

วิชา สังคมศึกษา เป็นวิชาที่เนื้อหาค่อนข้างเยอะ และมีการพวกการสอบในหลายสนามสอบ ทั้ง O-NET , วิชาสามัญ ในวิชาสังคมศึกษา เอง หรือ แม้แต่ในการสอบ PAT5 วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู ก็มีพาร์ทของสังคมศึกษาด้วยนะ ดังนั้น เพื่อไม่ให้เสียโอกาส เรามาทบทวน วิชาสังคมศึกษา กันหน่อยดีกว่า

O-NET และวิชาสามัญ  วิชาสังคมศึกษา

โดยจะเน้น 5 กลุ่มสาระด้วยกัน ดังนี้

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม และวัฒนธรรม เนื้อหา คร่าวๆ

1.1 พระพุทธศาสนาวิธีการสอน และการเผยแผ่พระพุทธศานาตามแนวพุทธจริยา

1.2 พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์แห่งการศึกษา

1.3 พระพุทธศาสนามุ่งประโยชน์สุขและสันติภาพแก่บุคคล สังคม และโลก

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

2.1 ความหมายและความสําคัญของวัฒนธรรม

2.2 กฏหมายต่างๆ

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์

3.1 ระบบเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบัน ผลดีและผลเสียของระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ

3.2 ตลาดและประเภทของตลาด ข้อดีและข้อเสียของตลาดประเภทต่าง ๆ

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ ทั้งสากล และประเทศไทย

4.1 ตัวอย่างเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของสังคมมนุษย์ที่มีปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์

4.2 ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

4.3  อารยธรรมของโลกยุคโบราณ

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

5.1 การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพในส่วนต่าง ๆ ของโลก

5.2  การเกิดภูมิสังคมใหม่ของโลก

5.3 คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล

เนื้อหาทั้งหมดของ การสอบ O-NET และ วิชาสามัญ    :    ลิงก์พาไป  !!

สำหรับการสอบ PAT5

ส่วนมากจะเน้น ข่าวสารในปัจจุบัน หัวข้อเรื่องที่น่าจะออกสอบ มีดังนี้

1. ผู้ประท้วงและการชุมนุมที่ฮ่องกง

2. สงครามการค้าจีน-สหรัฐฯ

3. ไฟป่าออสเตรเลีย

4. ไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19

5. ค่าฝุ่น PM2.5

6. พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.10

7. สงครามอิหร่าน-สหรัฐฯ

และข่าวสารอื่นๆ ที่เป็นประเด็นในสังคม

.

ขอบคุณข้อมูล    :  trueplookpanya.com/tcas/article/detail/74429 , opendurian.com/news/social_sub

error: Content is protected !!