เทคนิคการทำ พอร์ต และผลงานแต่ละคณะ ตามแนวทางของ ม. เชียงใหม่

สำหรับน้องๆ ที่อยากจะเข้ามหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ในรอบ พอร์ตโฟลิโอ ในบทความนี้ พี่ก็มีแนวทางในการทำพอร์ต มาฝากกัน สำหรับ พอร์ต 10 หน้า พี่เชื่อว่าน้องๆ ก็น่าจะรู้ถึงส่วนประกอบของแต่ละหน้าอยู่แล้ว คือ

หน้า 1 ประวัติส่วนตัว

หน้า 2 ประวัติการศึกษา

หน้าที่ 3 อาจจะเป็นเรียงความถึงความต้องการที่เราอยากจะเข้าคณะ / สาขาวิชานี้

หน้าที่ 4 – 10 ก็จะเป็น ผลงาน เกียรติบัตร เป็นต้น

แต่ส่วนที่สำคัญ ของพอร์ตมากที่สุด คือ ผลงาน เกียติบัตร และ การเข้าร่วมกิจกรรมของน้องๆ เรามาดูกันดีกว่า แต่ละคณะ / สาขาวิชา ควรใช้ผลงานประเภทไหนบ้าง ตามแนวทางของ ม. เชียงใหม่ อ้างอิงจาก ระเบียบการรับสมัคร รอบที่  1 Portfolio โดยแต่ละคณะ / สาขาวิชา ควรมีผลงาน ดังนี้

คณะมนุษยศาสตร์ ในสาขา ภาษาต่างๆ ควรมีผลงาน ดังนี้

ผลงานที่เกี่ยวข้องกับทักษะการใช้ภาษานั้นๆ (เช่น ฟัง พูด อ่าน เขียนและแปล) มีจำนวนไม่เกิน 10 หน้า A4 ประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

1 ประวัติส่วนตัว

2 ประกาศนียบัตร/เกียรติบัตร หรือรางวัลที่ระบุถึงความสามารถในการใช้ภาษานั้นๆ ในการสื่อสาร หรือเอกสารรับรองการศึกษาในประเทศที่ใช้ภาษานั้นๆ ในการสื่อสาร

คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ประวัติศาสตร์

ควรมีผลงาน หรือกิจกรรมเกี่ยวข้องกับ วิชาประวัติศาสตร์ หรือ วิชาอื่น ๆในสายสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ สาขา บ้านและชุมชน 

หนังสือรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้นำชุมชนและโรงเรียน ที่แสดงถึงการมีบทบาทในกิจกรรมของชุมชน สังคมอย่างต่อเนื่อง หรือเป็นหนังสือรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบรรจุเข้าทำงานหลังสำเร็จการศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์ สาขา สารสนเทศศึกษา

เป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาจจะได้รับรางวัล ระดับประเทศ ภูมิภาค หรือจังหวัด)

คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ปรัชญา

เป็นประธานโครงการฯ หรือเป็นผู้รับผิดชอบสำคัญในการดำเนินโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะมนุษยศาสตร์ สาขา จิตวิทยา

วุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่แสดงถึงกิจกรรมเชิงพัฒนาตนเองและ/หรือกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม

รางวัลหรือเกียรติบัตรอื่นที่ได้รับ

ความเรียง (Essay) ที่แสดงถึงจุดมุ่งหมายในการเรียนในสาขาวิชาจิตวิทยา โดยพิมพ์ด้วย font Angsana New 16 หรือ Cordia New 16 มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 พร้อมใบสมัคร

คณะศึกษาศาสตร์ ภาพรวม

ผลงาน และเกียรติบัตรที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้นำ กรรมนักเรียน ประธานชมรม หรืออื่นๆ

คณะแพทยศาสตร์ ผลงานที่ควรมี

ผลงาน หรือเกียรติบัตรที่เกี่ยวกับ ทางด้านวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับทางด้านวิทยาศาสตร์ แพทย์ เป็นต้น

คณะวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือกลุ่มคณะสายวิทยาศาสตร์กายภาพ ไอที ผลงานที่ควรมี

ผลงาน หรือเกียรติบัตรที่เกี่ยวกับ ทางด้านวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับคณะ/ สาขาวิชาที่อยากเข้า สิ่งประดิษฐ์ หรือผลงานที่เคยได้เข้าร่วม เป็นต้น

คณะรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ผลงานที่ควรมี

ผลงาน หรือเกียรติบัตรที่เกี่ยวกับ ทางด้านช่วยเหลือสังคม หรือเป็นผู้แทนบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ

คณะการจัดการ การบริหาร ผลงานที่ควรมี

ผลงาน หรือเกียรติบัตรที่เกี่ยวข้องกับ คณะ / สาขาวิชา เช่น การจัดการโรงแรม อาจจะเคยเข้าร่วมฝึกอบรม คอร์สต่างๆ ที่เกี่ยวกับโรงแรม และมีเกียรติบัตร หรือภาพการเข้าร่วม ก็สามารถนำตรงนั้นมาใส่ได้

**น้องๆ อยากเข้าในคณะไหน ก็เน้นผลงานที่เกี่ยวข้องกับคณะ /  สาขาวิชานั้นให้มากที่สุด นะจ้ะ เป็นภาพการเข้าร่วมก็ได้ แต่ถ้ามีผลงานและเกียรติบัตรด้วย ก็ตะได้เปรียบอยู่หน่อยนะ

.

ขอบคุณข้อมูล    :    1.reg.cmu.ac.th