Press ESC to close

เทคนิคการทำ พอร์ต และผลงานแต่ละคณะ ตามแนวทางของ ม. เชียงใหม่

เทคนิคการทำ พอร์ต และผลงานแต่ละคณะ ตามแนวทางของ ม. เชียงใหม่

สำหรับน้องๆ ที่อยากจะเข้ามหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ในรอบ พอร์ตโฟลิโอ ในบทความนี้ พี่ก็มีแนวทางในการทำพอร์ต มาฝากกัน สำหรับ พอร์ต 10 หน้า พี่เชื่อว่าน้องๆ ก็น่าจะรู้ถึงส่วนประกอบของแต่ละหน้าอยู่แล้ว คือ

หน้า 1 ประวัติส่วนตัว

หน้า 2 ประวัติการศึกษา

หน้าที่ 3 อาจจะเป็นเรียงความถึงความต้องการที่เราอยากจะเข้าคณะ / สาขาวิชานี้

หน้าที่ 4 – 10 ก็จะเป็น ผลงาน เกียรติบัตร เป็นต้น

แต่ส่วนที่สำคัญ ของพอร์ตมากที่สุด คือ ผลงาน เกียติบัตร และ การเข้าร่วมกิจกรรมของน้องๆ เรามาดูกันดีกว่า แต่ละคณะ / สาขาวิชา ควรใช้ผลงานประเภทไหนบ้าง ตามแนวทางของ ม. เชียงใหม่ อ้างอิงจาก ระเบียบการรับสมัคร รอบที่  1 Portfolio โดยแต่ละคณะ / สาขาวิชา ควรมีผลงาน ดังนี้

คณะมนุษยศาสตร์ ในสาขา ภาษาต่างๆ ควรมีผลงาน ดังนี้

ผลงานที่เกี่ยวข้องกับทักษะการใช้ภาษานั้นๆ (เช่น ฟัง พูด อ่าน เขียนและแปล) มีจำนวนไม่เกิน 10 หน้า A4 ประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

1 ประวัติส่วนตัว

2 ประกาศนียบัตร/เกียรติบัตร หรือรางวัลที่ระบุถึงความสามารถในการใช้ภาษานั้นๆ ในการสื่อสาร หรือเอกสารรับรองการศึกษาในประเทศที่ใช้ภาษานั้นๆ ในการสื่อสาร

คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ประวัติศาสตร์

ควรมีผลงาน หรือกิจกรรมเกี่ยวข้องกับ วิชาประวัติศาสตร์ หรือ วิชาอื่น ๆในสายสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ สาขา บ้านและชุมชน 

หนังสือรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้นำชุมชนและโรงเรียน ที่แสดงถึงการมีบทบาทในกิจกรรมของชุมชน สังคมอย่างต่อเนื่อง หรือเป็นหนังสือรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบรรจุเข้าทำงานหลังสำเร็จการศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์ สาขา สารสนเทศศึกษา

เป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาจจะได้รับรางวัล ระดับประเทศ ภูมิภาค หรือจังหวัด)

คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ปรัชญา

เป็นประธานโครงการฯ หรือเป็นผู้รับผิดชอบสำคัญในการดำเนินโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะมนุษยศาสตร์ สาขา จิตวิทยา

วุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่แสดงถึงกิจกรรมเชิงพัฒนาตนเองและ/หรือกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม

รางวัลหรือเกียรติบัตรอื่นที่ได้รับ

ความเรียง (Essay) ที่แสดงถึงจุดมุ่งหมายในการเรียนในสาขาวิชาจิตวิทยา โดยพิมพ์ด้วย font Angsana New 16 หรือ Cordia New 16 มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 พร้อมใบสมัคร

คณะศึกษาศาสตร์ ภาพรวม

ผลงาน และเกียรติบัตรที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้นำ กรรมนักเรียน ประธานชมรม หรืออื่นๆ

คณะแพทยศาสตร์ ผลงานที่ควรมี

ผลงาน หรือเกียรติบัตรที่เกี่ยวกับ ทางด้านวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับทางด้านวิทยาศาสตร์ แพทย์ เป็นต้น

คณะวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือกลุ่มคณะสายวิทยาศาสตร์กายภาพ ไอที ผลงานที่ควรมี

ผลงาน หรือเกียรติบัตรที่เกี่ยวกับ ทางด้านวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับคณะ/ สาขาวิชาที่อยากเข้า สิ่งประดิษฐ์ หรือผลงานที่เคยได้เข้าร่วม เป็นต้น

คณะรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ผลงานที่ควรมี

ผลงาน หรือเกียรติบัตรที่เกี่ยวกับ ทางด้านช่วยเหลือสังคม หรือเป็นผู้แทนบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ

คณะการจัดการ การบริหาร ผลงานที่ควรมี

ผลงาน หรือเกียรติบัตรที่เกี่ยวข้องกับ คณะ / สาขาวิชา เช่น การจัดการโรงแรม อาจจะเคยเข้าร่วมฝึกอบรม คอร์สต่างๆ ที่เกี่ยวกับโรงแรม และมีเกียรติบัตร หรือภาพการเข้าร่วม ก็สามารถนำตรงนั้นมาใส่ได้

**น้องๆ อยากเข้าในคณะไหน ก็เน้นผลงานที่เกี่ยวข้องกับคณะ /  สาขาวิชานั้นให้มากที่สุด นะจ้ะ เป็นภาพการเข้าร่วมก็ได้ แต่ถ้ามีผลงานและเกียรติบัตรด้วย ก็ตะได้เปรียบอยู่หน่อยนะ

.

ขอบคุณข้อมูล    :    1.reg.cmu.ac.th

error: Content is protected !!