Press ESC to close

เทคนิคการทำ พอร์ต ตามแนวทางระเบียบการ มหาวิทยาลัย ศิลปากร

เทคนิคการทำ พอร์ต ตามแนวทางระเบียบการ มหาวิทยาลัย ศิลปากร

น้องๆ คนไหนเตรียมเข้า มหาวิทยาลัย ศิลปากร ในรอบที่ 1 Portfolioในบทความนี้ ก็เลยมาจัดให้เลยจ้า ต้องบอกก่อนเลยว่า ผลงาน หรือรูปแบบพอร์ต มหาวิทยาลัยศิลปากร ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ มากนัก จริงๆ ก็คล้ายๆ กัน แต่น้องๆ ขอมาก็จัดให้เลยจ้า

โดยที่พี่สรุปมาให้นี้ เป็นโครงการต่างๆ ที่เปิดรับของทาง มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยรูปแบบ และแนวทางการทำพอร์ตนี้ พี่ก็หยิบยกข้อมูลมาจาก ระเบียบการ รอบที่ 1 พอร์ตโฟลิโอ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร หากพร้อมกันแล้ว ไปดูกันเลยดีกว่าว่า ต้องใช้ผลงานแบบไหนบ้าง ในโครงการต่างๆ

โครงการต่างๆ ที่เปิดรับ (อ้างอิงปี 64 )

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio (โครงการปกติ)

แฟ้มผลงาน (Portfolio จำนวนไม่เกิน 10 หน้า) โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีส่วนร่วมของกิจกรรม หรือการได้รับประกาศนียบัตรรางวัลกิจกรรมทางวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศในระดับต่าง ๆ โดยมีคะแนนดังนี้

ระดับนานาชาติ 26 – 30 คะแนน จำนวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)

ระดับชาติ 21 – 25 คะแนน จำนวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)

ระดับจังหวัด 16 – 20 คะแนน จำนวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)

ระดับโรงเรียน 10 – 15 คะแนน จำนวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)

โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ)

เกณฑ์ประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร

ต้องได้รับประกาศนียบัตรค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2564 ของสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในระดับประกาศนียบัตรดีเด่น

คณะดุริยางคศาสตร์

Portfolio รายละเอียดใน Portfolio สัดส่วนคะแนน 60% ประกอบด้วยเอกสาร ดังต่อไปนี้

1.1) ใบรับรองความสามารถทางด้านดนตรี และความประพฤติ จากอาจารย์หรือผู้เกี่ยวข้อง 2 ท่าน

1.2) หลักฐานทางการศึกษา Transcript หรือ ใบ ปพ.1 แสดงผลการเรียน (เกรดเฉลี่ยรวม 4 ภาคการศึกษา)

1.3) ประกาศนียบัตรการสอบวัดระดับมาตรฐานทางดนตรี วิชาทฤษฎีดนตรีสากล และวิชาโสตทักษะ จากสถาบันดนตรี ผู้สมัครเลือกส่งผลการสอบจากสถาบันเพียง 1 แห่ง หรือมากกว่า โดยใบประกาศนียบัตรต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัครสอบ ตัวอย่างรายชื่อสถาบันดนตรีที่สามารถใช้ประกอบการสมัคร ได้แก่

1.3.1 ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร ค ว า ม ถ นั ด ด้ า น ด น ต รี วิ ธี ศิ ล ป า ก ร Silpakorn Music Craftsmanship Certificate (SMCC) เกรด 6 หรือ

1.3.2 ประกาศนียบัตรของศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย (TIME) เกรด 12 หรือ

1.3.3 ประกาศนียบัตรหลักสูตรสอบของ Trinity และ ABRSM เกรด 5

1.4) คลิปการแสดงดนตรีคลาสสิกตามที่กำหนดในรายละเอียดการทดสอบความสามารถทางด้านดนตรีความยาวไม่น้อยกว่า 7 นาทีให้อัพโหลดลงใน YouTube จากนั้นน า Link มาแสดงในแฟ้มสะสมผลงาน (ตัวอย่างคลิปการแสดงดนตรี ww.youtube.com/Silpakorn Music)

1.5) ประกาศนียบัตรความถนัดด้านดนตรีวิธีศิลปากร Silpakorn Music CraftsmanshipCertificate (SMCC) ปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิก/ ขับร้องคลาสสิก เกรด 6 โดยสามารถนำไปใช้ในการตัดสินผล ตามเกณฑ์การคัดเลือกที่คณะวิชา/ สาขาวิชากำหนด ใบประกาศนียบัตรมีอายุ ไม่เกิน 2 ปี ถึงวันที่สมัครสอบ (ถ้ามี)

1.6) ประกาศนียบัตรค่ายดุริยศิลปินศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2562 (ถ้ามี)

1.7) ประกาศนียบัตรการได้รับรางวัลต่างๆ ทางด้านดนตรี (ถ้ามี)

1.8) รายละเอียดการท ากิจกรรมทางดนตรี พร้อมภาพกิจกรรม (ถ้ามี)

การสอบสัมภาษณ์

ผู้ผ่านการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน เข้าสอบสัมภาษณ์และทดสอบความสามารถทางด้านดนตรีตามที่กำหนด โดยให้นำเครื่องดนตรีมาด้วย สัดส่วนคะแนน 40%

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ผลงาน จะเป็นผลงาน ที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่คัดเลือก หรือ ผลงานทางวิชาการ โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้

1. Portfolio 70%

2. ผลการศึกษา 30%

คณะวิทยาการจัดการ

มีเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้

1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50

2. มีผลการเรียนรายวิชากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50

3. เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก

3.1) คุณสมบัติ ข้อ 1 – 2 เท่ากับ 60 คะแนน

3.2) Portfolio เท่ากับ 20 คะแนน

3.3) สัมภาษณ์ เท่ากับ 20 คะแนน

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน

**ผลงาน เน้นเป็นผลงานทางด้านวิชาการและ เกี่ยวข้องกับ สาขาวิชาที่ต้องการสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม    :     เอกสาร  !!

รายละเอียด คณะ ที่ไม่มีข้อมูลในที่นี้ รอทางมหาวิทยาลัย ประกาศเพิ่มเติม หรืออาจรับสมัคร ในรอบอื่นๆ

.

ขอบคุณข้อมูล    :    admission.su.ac.th

error: Content is protected !!