Press ESC to close

เกณฑ์การคัดเลือก รอบโควตา ม. เทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2565

เกณฑ์การคัดเลือก รอบโควตา ม. เทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี หรือ มทส. ได้ประกาศเกณฑ์การคัดเลือก เพื่อเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 โควตา ผ่านระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียด การรับสมัครต่างๆ ดังนี้

สาขาวิชาที่เปิดรับและเกณฑ์การคัดเลือก

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาที่เปิดรับ : สาขาวิชาคณิตศาสตร์ , สาขาวิชาเคมี , สาขาวิชาชีววิทยา , สาขาวิชาฟิสิกส์ , สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา , สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ

คุณสมบัติผู้สมัครเบื้องต้น

1. ม.6 หรือ เด็กซิ่ว แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

2. มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50

3. โรงเรียนต้องอยู่ใน 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4. ใช้คะแนนวิชาสามัญ (คณิตศาสตร์ 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, อังกฤษ)

.

หลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล

สาขาวิชาที่เปิดรับ : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล และสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

คุณสมบัติผู้สมัครเบื้องต้น

1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 หรือเด็กซิ่ว

2. มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50

3. โรงเรียน อยู่ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4. ใช้คะแนนวิชาสามัญ (ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ 1 หรือ 2)

.

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาที่เปิดรับ : สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ,  สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ ,  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

คุณสมบัติผู้สมัครเบื้องต้น

1. เป็นักเรียนชั้น ม.6 หรือ เด็กซิ่ว แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

2. มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00

3. โรงเรียนอยู่ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4. ใช้คะแนนวิชาสามัญ (คณิต 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, อังกฤษ)

สาขาวิชาผู้ประกอบการเกษตรเชิงนวัตกรรม

คุณสมบัติผู้สมัครเบื้องต้น

1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 หรือเด็กซิ่ว

2. มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50

3. โรงเรียนอยู่ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือรร.มัธยมศึกษาหลักสูตรนานาชาติ

4. ใช้คะแนนวิชาสามัญ (ภาษาอังกฤษ)

5. คะแนนวัดทักษะภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) TOEFL, IELTS, TOEIC, TU-GET, SAT, CEFR

.

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

คุณสมบัติผู้สมัครเบื้องต้น

1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50 และโรเงรียนอยู่ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. ใช้คะแนนวิชาสามัญ (ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, คณิต 1/2)

สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ

คุณสมบัติผู้สมัครเบื้องต้น

1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 หรือเด็กซิ่ว มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50 และโรงเรียนอยู่ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือรร.มัธยมศึกษาหลักสูตรนานาชาติ

2. ใช้คะแนนวิชาสามัญ (ภาษาอังกฤษ)

3. คะแนนวัดทักษะภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) TOEFL, IELTS, TOEIC, TU-GET, SAT, CEFR

.

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาที่เปิดรับ : กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

คุณสมบัติผู้สมัครเบื้องต้น

1. นักเรียนชั้น ม.6 หรือ เด็กซิ่ว หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50 และโรงเรียนอยู่ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. ใช้คะแนนวิชาสามัญ (คณิต 1, ฟิสิกส์, เคมี, อังกฤษ)

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

เป็นนักเรียนชั้น ม.6 หรือ เด็กซิ่ว หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50 และโรงเรียนอยู่ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม

เป็นนักเรียนชั้น ม.6 หรือ เด็กซิ่ว หรือ เทียบเท่าแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75 หากเป็นวุฒิ ปวช. ไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีทะเบียนบ้าน หรือรร.อยู่ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคตะวันออก

สาขาวิชาวิศวกรรมพรีซีซั่น

เป็นนักเรียนชั้น ม.6 หรือ เด็กซิ่ว หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50 และโรงเรียนอยู่ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน

เป็นนักเรียนชั้น ม.6 หรือ เด็กซิ่ว หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 และโรงเรียนอยู่ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ

1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 หรือเด็กซิ่ว แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือรร.มัธยมศึกษาหลักสูตรนานาชาติ มีGPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00

2. GPA กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.00

3. GPA กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50

4. โรงเรียนอยู่ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคตะวันออก

5. คะแนนวัดทักษะภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) TOEFL, IELTS, TOEIC, TU-GET, SAT, CEFR

.

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 หรือ เด็กซิ่ว แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50 และโรงเรียนอยู่ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. ใช้คะแนนวิชาสามัญ (ภาษาไทย, สังคมศึกษา, คณิต 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, อังกฤษ)

** รายละเอียดอื่นๆ ดูได้จากเอกสารเกณฑ์การคัดเลือกที่ลิงก์ด้านล่าง

.

กำหนดการรับสมัคร   :   รับสมัคร : 1 มีนาคม – 11 เมษายน 2565

เอกสารประกาศ   :      เกณฑ์การคัดเลือก  !!

ขอบคุณข้อมูล     :     sutgateway.sut.ac.th

error: Content is protected !!