Press ESC to close

เนื้อหาที่ออกสอบ ในการสอบวิชาสามัญ อ่านตามนี้ สอบได้แน่นอน !!

เนื้อหาที่ออกสอบ ในการสอบวิชาสามัญ อ่านตามนี้ สอบได้แน่นอน !!

ใครที่กำลังเตรียมตัวสอบ โดยเฉพาะการสอบในสนามสอบ 9 วิชาสามัญ ก็คงปวดหัวอยู่แน่ ว่าจะอ่านในหัวข้อไหนดี ถ้าจะอ่านทั้งหมด ก็เหนื่อยแย่เลย ถ้ามีแนวทางให้ มันก็จะดีนะ และในบทความนี้ พี่ก็มี แนวทางเนื้อหาที่ออกสอบ ในการสอบวิชาสามัญมาฝากกัน โดยอ้างอิงจาก ปี 2562 – 2563

ซึ่งในปี ล่าสุด เนื้อหาอาจมีเปลี่ยนแปลงไปบ้าง แต่ก็จะคล้ายๆ กันแน่นอน ถ้าทาง สทศ. อัพเดตข้อมูล เนื้อหาที่ออกสอบใหม่ เดี่ยวพี่จะมาอัพเดตให้อีกทีนะจ้ะ แต่ตอนนี้ ดูข้อมูลเก่าเป็นแนวทางไปก่อนนะ

วิชาภาษาไทย

1. การอ่าน

การอ่านเพื่อเข้าใจเนื้อหา , การจับใจความ/ การสรุปสาระสำคัญของข้อความ , การตีความ

การวิเคราะห์จุดประสงค์/ เจตนาของผู้เขียน , การวิเคราะห์ข้อคิด/ แนวคิดที่ได้จากการอ่าน

การอนุมานจากเนื้อหาของข้อความที่อ่าน , ท่าที/ น้ำเสียง/ อารมณ์ความรู้สึก/ ความคิดเห็นของผู้เขียน

2. การเขียน

การลำดับข้อความ , การเรียงความ , การใช้เหตุผล , การแสดงทรรศนะ

การโต้แย้ง , การโน้มน้าวการพรรณนา/ บรรยาย/ อธิบาย

3. การพูด การฟัง

การตีความ/ อนุมาน/ วิเคราะห์สาร/ บุคลิกภาพของผู้พูดหรือผู้ฟัง , การวิเคราะห์จุดประสงค์ในการพูด

การใช้ข้อความถามและตอบที่สัมพันธ์กัน

4. หลักการใช้ภาษา

การสะกดคำ , การใช้คำให้ถูกความหมาย , ประโยคกำกวม/ ประโยคบกพร่อง , ประโยคสมบูรณ์

ระดับภาษา , การใช้สำนวนถูกต้องตามความหมาย , ชนิดของประโยคตามเจตนา

คำที่มีความหมายตรง/ อุปมา , คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ , ราชาศัพท์

วิชาภาษาอังกฤษ

1. Listening – Speaking Skills  :   Situational Dialogues

2. Reading Skills  :   Different Types of Texts

3. Writing skills

3.1 Paragraph Completion

3.2 Paragraph Organization

วิชาสังคมศึกษา

1. เศรษฐศาสตร์

บริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

สถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ

2. ประวัติศาสตร์

เวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ วิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ

พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

ชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและความเป็นไทย

3. ภูมิศาสตร์

โลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

4. ศาสนา ศิลธรรม จริยธรรม

ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา

การปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ

5. หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

หน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดี มีค่านิยมที่ดีงาม การธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย

การเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน การยึดมั่น ศรัทธา และธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

วิชาคณิตศาสตร์ 1

ความรู้พื้นฐาน (เซต และการดำเนินการของเซต ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ความสัมพันธ์ฟังก์ชั่น)

ความน่าจะเป็นและสถิติ , แคลคูลัส , ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ระบบจำนวนจริง , เรขาคณิต , พีชคณิต

วิชาคณิตศาสตร์ 2

พีชคณิต , ความน่าจะเป็น

จำนวนจริงและการดำเนินการ , การวัด

วิชาฟิสิกส์

แม่เหล็ก , ฟิสิกส์ยุคใหม่

กลศาสตร์ จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ แรงต้านการเคลื่อนที่

สมบัติของสสาร ความยืดหยุ่น กลศาสตร์ของไหล คลื่น แสง เสียง

ไฟฟ้า – ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ

วิชาเคมี

กรด – เบส , ไฟฟ้าเคมี , ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม , เคมีอินทรีย์

เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ , ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี , สมดุลเคมี , อะตอมและตารางธาตุ

พันธะเคมี , สมบัติของธาตุและสารประกอบ , ปริมาณสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี

วิชาชีววิทยา

1. สิ่งมีชีวิตกับการดำรงชีวิต

ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต , เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต , เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต , การรับรู้และการตอบสนอง , ระบบต่อมไร้ท่อ

การสืบพันธ์และการเจริญเติบโตของสัตว์ , พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ

วิวัฒนาการ , ความหลากหลายทางชีวภาพ , ระบบย่อยอาหารและการสลายอาหารให้ได้พลังงาน

ระบบหมุนเวียนเลือด , ระบบขับถ่าย , ระบบหายใจ , ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก , การสังเคราะห์ด้วยแสง , การสืบพันธุ์ของพืชดอก

การตอบสนองของพืช , การถ่ายทอดทางพันธุกรรม , ยีนและโครโมโซม

2. ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

พฤติกรรมสัตว์ , มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

ดุลยภาพของระบบนิเวศ , ประชากรและกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต

วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ธาตุและสารประกอบ , ปฏิกิริยาเคมี

ปิโตรเลียม , พันธุกรรม , สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

อยู่ดีมีสุข , อยู่อย่างปลอดภัย

เสียง , คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า , พลังงานนิวเคลียร์ , โครงสร้างโลก

พอลิเมอร์ , การเคลื่อนที่ , แรงในธรรมชาติ , คลื่นกล

การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี , แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด , ธรณีประวัติ

กำเนิดเอกภพ , ดาวฤกษ์ , ระบบสุริยะ , เทคโนโลยีอวกาศ , กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

.

ขอบคุณข้อมูล    :  admissionpremium.com/content/5135 , webythebrain.com/article/test-9saman-62

error: Content is protected !!