Press ESC to close

เนื้อหาที่ออกสอบ (Test Blueprint) สำหรับการสอบ วิชาสามัญ ประจำปี 2564

เนื้อหาที่ออกสอบ (Test Blueprint) สำหรับการสอบ วิชาสามัญ ประจำปี 2564

ทาง สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ. ได้ออกประกาศ เนื้อหาที่ออกสอบและ ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) วิชาสามัญ ประจําปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

วิชาภาษาไทย

เนื้อหาที่ออกสอบ

1. การอ่าน

1.1 การอ่านเพื่อเข้าใจเนื้อหา

1.2 การจับใจความ / การสรุปสาระสำคัญของข้อความ

1.3 การตีความ

1.4 การวิเคราะห์จุดประสงค์ / เจตนาของผู้เขียน

1.5 การวิเคราะห์ข้อคิด / แนวคิดที่ได้จากการอ่าน

1.6 การอนุมานจากเนื้อหาของข้อความที่อ่าน

1.7 ท่าที / น้ําเสียง / อารมณความรู้สึก / ความคิดเห็นของผู้เขียน

2. การเขียน

2.1 การเรียงลำดับข้อความ

2.2 การเรียงความ

2.3 การพรรณนา / บรรยาย / อธิบาย

2.4 การใช้เหตุผล

2.5 การแสดงทรรศนะ

2.6 การโต้แย้ง

2.7 การโน้มน้าว

3. การพูด การฟัง

3.1 การวิเคราะห์จุดประสงค์ในการพูด

3.2 การใชข้อความถาม และตอบที่สัมพันธ์กัน

3.3 การตีความ / อนุมาน / วิเคราะห์สาร / บุคลิกของผู้พูดหรือผู้ฟัง

4. หลักการใช้ภาษา

4.1 การสะกดคำ

4.2 การใช้คําตรงความหมาย

4.3 ประโยคกํากวม / ประโยคบกพร่อง

4.4 ประโยคสมบูรณ์

4.5 ระดับภาษา

4.6 การใช้สํานานถูกต้องตามความหมาย

4.7 ชนิดของประโยคตามเจตนา

4.8 คําที่มีความหมายตรง / อุปมา

4.9 คําทับศัพท์ภาษาอังกฤษ

4.10 ราชาศัพท์

รวมทั้งหมด 50 ข้อ คิดเป็น 100 คะแนน

สังคมศึกษา

เนื้อหาที่ออกสอบ

1. ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

1.1 ความสําคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา ศาสนาอื่นมีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

1.2 การปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีและธํารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือ ศาสนาที่ตนนับถือ

2. หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม

2.1 หน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดีมีค่านิยมที่ดีงาม การธํารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทยการดํารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข

2.2 การเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน การยึดมั่น ศรัทธา และธํารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

3. เศรษฐศาสตร์

3.1 บริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ

3.2 สถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจําเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก

4. ประวัติศาสตร์

4.1 เวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์หลักฐานและวิธีการทางประวัติศาสตร์วิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ

4.2 พัฒนาการของมนุษยชาติ จากอดีตจนถึงปัจุจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ในทวีปเอเซีย ยุโรป แอฟริกา และอเมริกา

4.3 ชาติไทย การเมืองเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ และความเป็นไทย

5. ภูมิศาสตร์

5.1 โลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหาวิเคราะห์สรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

5.2 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนษย์ กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการดำนินชีวิต มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

รวมทั้งหมด 50 ข้อ คิดเป็น 100 คะแนน

ภาษาอังกฤษ

เนื้อหาที่ออกสอบ

1. Listening -Speaking Skills

1.1 Situation dialogues

2. Reading Skills

2.1 Graph/chart/diagram/table

2.2 Different Types of Texts

3. Writing skills

3.1 Paragraph Completion

3.2 Paragraph Organization

รวมทั้งหมด 80 ข้อ คิดเป็น 100 คะแนน

คณิตศาสตร์ 1

เนื้อหาที่ออกสอบ

1. สาระจํานวนและพีชคณิต

เซต

ตรรกศาสตร์

จํานวนจริงและพหุนาม

ฟังก์ชัน

ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล

ฟังก์ชันลอการิทึม

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

จํานวนเชิงซ้อน

เมทริกซ์

ลําดับและอนุกรม

2. สาระการวัดและเรขาคณิต

เรขาคณิตวิเคราะห์

เวกเตอร์ในสามมิติ

3. สาระสถิติและความน่าจะเป็น

สถิติ

การแจกแจงความน่าจะเป็นเบื้องต้น

หลักการนับเบื้องต้น

ความน่าจะเป็น

4. สาระแคลคูลัส

แคลคูลัส

รวมทั้งหมด 30 ข้อ คิดเป็น 100 คะแนน

ฟิสิกส์

เนื้อหาที่ออกสอบ

1. ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์

2. การเคลื่อนที่แนวตรง

3. แรงและกฎการเคลื่อนที่

4. สมดุลกลของวัตถุ

5. งานและกฎการอนุรักษ์พลังงานกล

6. โมเมนตัมและการชน

7. การเคลื่อนที่แนวโค้ง

8. การเคลื่อนทแบบฮาร์มอนิกส์อย่างง่าย

9. คลื่น

10. เสียง

11. แสง

12. ไฟฟ้าสถิต

13. ไฟฟ้ากระแส

14. แม่เหล็กและไฟฟ้า

15. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

16. ความร้อนและแก๊ส

17. ของแข็งและของไหล

18. ฟิสิกส์อะตอม

19. ฟิสิกส์นิวเคลียร์และฟิสิกส์อนุภาค

รวมทั้งหมด 30 ข้อ คิดเป็น 100 คะแนน

เคมี

เนื้อหาที่ออกสอบ

1. อะตอมและสมบัติของธาตุ

2. พันธะเคมี

3. โมล สารละลาย และปริมาณสัมพันธ์

4. แก๊ส

5. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

6. สมดุลเคมี

7. กรด – เบส

8. ไฟฟ้าเคมี

9. เคมีอินทรีย์

10. พอลิเมอร์

11. ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี

รวมทั้งหมด 45 ข้อ คิดเป็น 100 คะแนน

ชีววิทยา

เนื้อหาที่ออกสอบ

1. การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ

2. การหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ

3. ความหลากหลายของไบโอมในเขตภูมิศาสตร์ต่าง ๆ ของโลก

4. การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ

5. ประชากร

6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7. โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์

8. การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์

9. การหายใจระดับเซลล์

10. การแบ่งเซลล์

11. ระบบภูมิคุ้มกัน

12. ระบบย่อยอาหาร

13. ระบบหมุนเวียนเลือดและระบบน้าเหลือง

14. ระบบขับถ่าย

15. ระบบหายใจ

16. ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก

17. ระบบสืบพันธ์และการเจริญเติบโต

18. ระบบต่อมไร้ท่อ

19. การเคลื่อนที่

20. พฤติกรรมของสัตว์

21. เนื้อเยื่อและโครงสร้างภายในของพืช

22. การแลกเปลี่ยนแก๊ส การคายน้ำของพืช และ การลําเลียงของพืช

23. การสังเคราะห์ด้วยแสงและสารอินทรีย์ในพืช

24. การสืบพันธุ์ของพืชดอก

25. การควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืช

26. สมบัติและหน้าที่สารพันธุ์กรรม

27. ความสัมพันธ์ระหว่างยีน การสังเคราะห์โปรตีน และลักษณะทางพันธุกรรม

28. การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

29. การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม

30. เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ

31. การศึกษาและแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการ

32. พันธุศาสตร์ประชากร

33. ความหลากหลายทางชีวภาพ

34. อนุกรมวิธาน

รวมทั้งหมด 50 ข้อ คิดเป็น 100 คะแนน

เอกสารฉบับเต็ม   :     เอกสาร  !!

ขอบคุณข้อมูล     :    niets.or.th

error: Content is protected !!