Press ESC to close

กำหนดการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio สำนักวิชา เภสัชศาสตร์ ปี 2565

กำหนดการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio สำนักวิชา เภสัชศาสตร์ ปี 2565

ประกาศจาก สำนักวิชา เภสัชศาสตร์ เรื่อง การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ TCAS65 รอบที่ 1คัดเลือกโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยจะเปิดรับสมัครนักเรียนผู้ที่มีผลการเรียนดี มีความสามารถทางวิชาการที่โดดเด่น เพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

โดยมีรายละเอียดการรับสมัครต่างๆ ดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ต้องเป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือเทียบเคียง

2. ต้องมีผลการเรียนเป็นเกรดเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป โดยที่มีผลการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ 3.25 ขึ้นไป ผลการเรียนด้านคณิตศาสตร์ 3.25 ขึ้นไป และผลการเรียนด้านภาษาต่างประเทศ 3.25 ขึ้นไป

3. รูปแบบของ Portfolio จะประกอบไปด้วย ประวัติส่วนตัว (แบบฟอร์ม PH-01) สำเนาผลการเรียนฯ ใบรับรองแพทย์ (แบบฟอร์ม PH-02) และ ผลงานทางวิชาการ 1 ชิ้น (แบบฟอร์ม PH-03)

Download แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องได้ที่   :     entry.wu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม   :     ประกาศรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร    :  รับสมัครตั้งแต่ 1 กันยายน 2564 ถึง 20 มกราคม 2565

.

สอบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 075-672808 – 10 (ในเวลาราชการ) หรือ Facebook ของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มวล.

https://www.facebook.com/PharmWU

ขอบคุณข้อมูล    :    pharmacy.wu.ac.th/?p=18282

error: Content is protected !!