Press ESC to close

เอกสารคู่มือ ระบบคัดเลือก TCAS64 สำหรับเป็นแนวทางให้น้องๆ dek64

เอกสารคู่มือ ระบบคัดเลือก TCAS64 สำหรับเป็นแนวทางให้น้องๆ dek64

ระบบ TCAS64 มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการคัดเลือกอะไรหลายๆ อย่างที่น้องๆ dek64 ควรต้องศึกษาไว้ โดยเบื้องต้น มีการยุบรอบ 3 และรอบ 4 เข้าด้วยกัน และมีข้อมูลที่เปลี่ยน ต่างๆ ดังนี้

5 รอบใน TCAS64

รอบที่ 1 Portfolio

รูปแบบ : Portfolio

รับสมัคร : มหาวิทยาลัยกำหนด

ประกาศผลในระบบ : 22 ก.พ. 64

ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 22 – 23 ก.พ. 64

สละสิทธิ์ในระบบ : ครั้งที่ 1 : 24 – 25 ก.พ. 64 , ครั้ง 2 : 12 – 13 พ.ค. 64  ใช้เกรด : 4-5 เทอม

คะแนนที่ใช้ : Portfolio, เกรด, มีการ Audition ในสาขาที่ใช้ทักษะได้, คุณสมบัติพิเศษ

รอบที่ 2 Quota

รูปแบบ : Quota

รับสมัคร : มหาวิทยาลัยกำหนด

ประกาศผลในระบบ : 10 พ.ค. 64

ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 10 – 11 พ.ค. 64

สละสิทธิ์ในระบบ : 12 – 13 พ.ค. 64  ใช้เกรด : 5-6 เทอม

คะแนนที่ใช้ : เกรด, GAT/PAT, 9วิชาสามัญ, วิชาเฉพาะ

รอบที่ 3 Admission

รูปแบบ : Admission 1 & Admission 2

รับสมัคร : 7 – 15 พ.ค. 64

ประกาศผลในระบบ : ครั้งที่ 1 : 26 พ.ค. 64 , ครั้งที่ 2 : 1 มิ.ย. 64

ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : ครั้งที่ 1 : 26 – 27 พ.ค. 64 , ครั้งที่ 2 : อัตโนมัติ

สละสิทธิ์ในระบบ : ไม่อนุญาต (ถ้าไม่ต้องการ ไม่ต้องกดยืนยันในระบบ)  ใช้เกรด : 6 เทอม

คะแนนที่ใช้ : เกรด, O-NET, GAT/PAT, 9วิชาสามัญ, วิชาเฉพาะ

ช่องทางการสมัคร : เว็บไซต์ ทปอ. student.mytcas.com

รอบที่ 4 Direct Admission (13 – 15 มิ.ย. 64)

รูปแบบ : Direct Admission

รับสมัคร : มหาวิทยาลัยกำหนด

ประกาศผลในระบบ : มหาวิทยาลัยกำหนด

ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : มหาวิทยาลัยกำหนด

สละสิทธิ์ในระบบ : มหาวิทยาลัยกำหนด  ใช้เกรด : 6 เทอม

คะแนนที่ใช้ : เกรด, O-NET, GAT/PAT, 9วิชาสามัญ

.

เอกสารคู่มือ ฉบับเต็มจาก ทปอ.     :      ลิงก์พาไป  !!

.

ขอบคุณข้อมูล     :      ทปอ.  , admissionpremium.com/content/5718

error: Content is protected !!