Press ESC to close

โครงการรับสมัครต่างๆ รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2564

โครงการรับสมัครต่างๆ รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง หรือ มฟล. ได้ออกประกาศ โครงการรับสมัครต่างๆ ในรอบที่ 2 โควตา ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS ประจำปีการศึกษา 2564โดยมีโครงการรับสมัครต่างๆ ดังนี้

โครงการพิเศษสำหรับครูแนะแนว

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 ระบบโควตา โครงการพิเศษสำหรับครูแนะแนว

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร: 21 สาขาวิชา

รายละเอียดการรับสมัคร    :     เอกสาร  !!

โครงการพิเศษเพื่อนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 ระบบโควตา โครงการพิเศษเพื่อนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร: 27 สาขาวิชา

รายละเอียดการรับสมัคร    :     เอกสาร  !!

โครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมเด็กดีมีที่เรียน

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 โครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมเด็กดีมีที่เรียน

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร  : 30 สาขาวิชา

รายละเอียดการรับสมัคร    :     เอกสาร  !!

โครงการพิเศษรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษเน้นภาษาอังกฤษ

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ระบบโควตา โครงการพิเศษรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษเน้นภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร: 27 สาขาวิชา

รายละเอียดการรับสมัคร    :     เอกสาร  !!

โครงการโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร : 36 สาขาวิชา

รายละเอียดการรับสมัคร    :     เอกสาร  !!

โครงการพิเศษรับตรงสำนักวิชา

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ระบบโควตา โครงการพิเศษรับตรงสำนักวิชา

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร : 34 สาขาวิชา

รายละเอียดการรับสมัคร    :     เอกสาร  !!

กำหนดการรับสมัคร โครงการต่างๆ    :  วันที่ 1 – 15 มีนาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม      :      ลิงก์พาไป !!

ขอบคุณข้อมูล     :      admission.mfu.ac.th

error: Content is protected !!