Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร โครงการต่างๆ รอบ 4 รับตรงอิสระ ม. แม่ฟ้าหลวง ปี 2564

ระเบียบการรับสมัคร โครงการต่างๆ รอบ 4 รับตรงอิสระ ม. แม่ฟ้าหลวง ปี 2564

มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีโครงการและรายละเอียด การรับสมัครต่างๆ ดังต่อไปนี้

1.โครงการรับผู้ถือสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยและจบจากต่างประเทศ หรือเทียบเท่า

2.โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา

3. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

.

1.โครงการรับผู้ถือสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยและจบจากต่างประเทศ หรือเทียบเท่า (รับทั่วประเทศ)

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร  :  35 สาขาวิชา

กำหนดการรับสมัคร: วันที่ 16 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2564

รายละเอียดต่างๆ สามารถดูได้ที่ เอกสารการรับสมัคร     :     ลิงก์พาไป  !!

.

2.โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา (รับทั่วประเทศ)

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร: 21 สาขาวิชา

กำหนดการรับสมัคร: วันที่ 16 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2564

รายละเอียดต่างๆ สามารถดูได้ที่ เอกสารการรับสมัคร     :     ลิงก์พาไป  !!

.

3. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 4 Direct Admission

จำนวนรับ  :   3 คน

กำหนดการรับสมัคร   :   วันที่ 3 – 6 มิถุนายน 2564

รายละเอียดต่างๆ สามารถดูได้ที่ เอกสารการรับสมัคร     :     ลิงก์พาไป  !!

.

เกณฑ์การพิจารณา

แฟ้มสะสมผลงาน / ผลการเรียน / คุณสมบัติผู้สมัคร ตามที่โครงการกำหนด และสอบสัมภาษณ์

การสมัคร

สมัครผ่านเว็บไซต์ โดยมีค่าสมัคร 300 บาท

ขอบคุณข้อมูล    :       admission.mfu.ac.th

error: Content is protected !!