Press ESC to close

โครงการครุทายาท รุ่นที่ 19 เรียนจบแล้วสามารถบรรจุครูได้เลย

โครงการครุทายาท รุ่นที่ 19 เรียนจบแล้วสามารถบรรจุครูได้เลย

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน โครงการครุทายาท รุ่นที่ 19 ประกาศเปิดรับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เพื่อเรียนต่อครู โดยที่เรียนจบแล้วสามารถบรรจุครูได้เลยในกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดต่างๆ

เอกสารการสมัคร

1. ใบสมัคร จำนวน 3 ฉบับ

2. รูปถ่ายขนาด 1.5×2 นิ้ว จำนวน 4 รูป

3. สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ฉบับ

4. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 3 ฉบับ

5. สำเนาแสดงหลักฐานการสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 3 ฉบับ

6. ผนวก ฉ จำนวน 3 ฉบับ

7. กรณีเป็นชายต้องมีหลักฐานทางการทหาร จำนวน 2 ฉบับ

8. สำเนาเอกสารสำคัญอื่นๆ อาทิ ใบสำคัญสมรส

** สำเนาเอกสารหลักฐานให้ผู้สมัครรับรองสำนาถูกต้องทุกฉบับ

.

หลักเกณฑ์การพิจารณา

1. การทดสอบความรู้ ทางวิชาการ

2. การสอบสัมภาษณ์ และต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด

การรับสมัคร

สมัครทางไปรษณีย์ โดยผู้ที่มีจบการศึกษาจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนหมายเลขใด ต้องส่งใบสมัครไปยังสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนหมายเลขนั้น

.

ตำแหน่งที่เปิดรับ จำนวนรับ 100 คน

ตำแหน่งครู ปท.1 ในสังกัดต่างๆ ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

1. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนแดนที่ 11 จำนวน 3 อัตรา

2. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนแดนที่ 12 จำนวน 4 อัตรา

3. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนแดนที่ 13 จำนวน 7 อัตรา

4. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนแดนที่ 14 จำนวน 5 อัตรา

5. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนแดนที่ 21 จำนวน 6 อัตรา

6. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนแดนที่ 22 จำนวน 6 อัตรา

7. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนแดนที่ 23 จำนวน 6 อัตรา

8. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนแดนที่ 24 จำนวน 7 อัตรา

9. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนแดนที่ 31 จำนวน 2 อัตรา

10. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนแดนที่ 32 จำนวน 8 อัตรา

11. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนแดนที่ 33 จำนวน 15 อัตรา

12. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนแดนที่ 34 จำนวน 13 อัตรา

13. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนแดนที่ 41 จำนวน 5 อัตรา

14. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนแดนที่ 43 จำนวน 8 อัตรา

15. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนแดนที่ 44 จำนวน 5 อัตรา

.

กำหนดการรับสมัคร

จะเปิดรับสมัครทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันที่ 12 – 30 กรกฎาคม 2564 (โดยผู้ที่มีจบการศึกษาจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนหมายเลขใด ต้องส่งใบสมัครไปยังสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนหมายเลขนั้น)

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์รับการคัดเลือก วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

ทดสอบความรู้ วันที่ 5 สิงหาคม 2564

สอบสัมภาษณ์ วันที่ 6 สิงหาคม 2564

ประกาศผลการทดสอบ วันที่ 13 สิงหาคม 2564

ยื่นเอกสารเพิ่มเติม วันที่ 16-20 สิงหาคม 2564

ตรวจสอบร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต วันที่ 6-10 กันยายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่ 24 กันยายน 2564

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

2. ต้องเคยเป็นนักเรียนในโรงเรียน ตชด. และจบการศึกษาจากโรงเรียน ตชด.

** คุณสมบัติอื่นๆ สามารถดูรายละเอียด ได้ที่ระเบียบการที่ลิงก์ด้านล่าง

.

ครุทายาท19

ระเบียบการรับสมัคร    :       เอกสารรับสมัคร  !!

ใบสมัครเรียนต่อ     :      เอกสาร  !!

สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม      :     เพจ ครุทายาท รุ่น ๑๗

.

ขอบคุณข้อมูล     :  เพจ ครุทายาท รุ่น ๑๗   ,   eduzones.com/2021/07/17/19-12-30-teacher

error: Content is protected !!