Press ESC to close

โครงการครูรักษ์ถิ่น คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น ปี 66 จบมาบรรจุเลย

โครงการครูรักษ์ถิ่น คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น ปี 66 จบมาบรรจุเลย

ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาและขอรับทุนการศึกษาโครงการครูรักษ์ถิ่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2380/2565) เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาและขอรับทุนการศึกษา “โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรักษ์ถิ่น)”

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (วิชาเอกคู่การศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 (แบบ Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2566

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร (แบบ นร./กสศ.01) ได้ที่   :    https://kku.world/3qse1

.

เป้าหมายของโครงการ

สร้างโอกาสให้กับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลที่มีใจรักในวิชาชีพครู

และมีศักยภาพในการเรียนรู้ ได้เรียนจบจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีอย่างมีคุณภาพ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีสมรรถนะพื้นฐานของวิชาชีพครู มีสมรรถนะการเรียนรู้ในศตวรรณที่ 21 มีสมรรถนะของการเป็นนักพัฒนาชุมชน และกลับไปเป็นครูในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเอง

ครูรุ่นใหม่

นวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครู หลักสูตรการผลิตและพัฒนาครูแนวใหม่ และสถาบันต้นแบบในการผลิตและพัฒนาครู

พัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน

โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล 1,500 แห่ง มีครูเพียงพอ และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล และเพิ่มโอกาสให้นักเรียนจากครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสที่มีฐานะยากจนที่สุดร้อยละ 20 แรกของประเทศ ให้สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ (learning access & learning outcome) และกลับไปเพิ่มโอกาสให้นักเรียนในชุมชนบ้านเกิดตนเองเพื่อลดวงจรความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ห่างไกลอย่างยั่งยืน

.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เบอร์โทรศัพท์ 091-8617256 หรือ Facebook : ครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอบคุณข้อมูล    :    ednet.kku.ac.th/?p=4969

error: Content is protected !!