สพฐ. ออกกำหนดการ โครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2564

ทาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ได้ส่งหนังสือถึงศึกษาธิการจังหวัด เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียด และใจความในเอกสาร ดังนี้

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 และรอบที่ 2 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยเมื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใด้รับรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการดังกล่าว จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะแจ้งให้ทราบโดยด่วนอีกครั้งหนึ่ง

รายละเอียด กำหนดการประกาศ

1.  คพท.64 กำหนดการคัดเลือก (ศธจ.)

2. คพท.64 กำหนดการคัดเลือก (สพท.)

3. คพท.64 กำหนดการคัดเลือก (สศศ.)

.

ช่วงเวลาการรับสมัครคัดเลือก   :   รอบที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 ,  รอบที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2565

ขอบคุณข้อมูล     :   eduzones.com/2021/09/11/teacher-2564-1 ,   personnel.obec.go.th/home/archives/50742