Press ESC to close

สพฐ. ออกกำหนดการ โครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2564

สพฐ. ออกกำหนดการ โครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2564

ทาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ได้ส่งหนังสือถึงศึกษาธิการจังหวัด เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียด และใจความในเอกสาร ดังนี้

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 และรอบที่ 2 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยเมื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใด้รับรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการดังกล่าว จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะแจ้งให้ทราบโดยด่วนอีกครั้งหนึ่ง

รายละเอียด กำหนดการประกาศ

1.  คพท.64 กำหนดการคัดเลือก (ศธจ.)

2. คพท.64 กำหนดการคัดเลือก (สพท.)

3. คพท.64 กำหนดการคัดเลือก (สศศ.)

.

ช่วงเวลาการรับสมัครคัดเลือก   :   รอบที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 ,  รอบที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2565

ขอบคุณข้อมูล     :   eduzones.com/2021/09/11/teacher-2564-1 ,   personnel.obec.go.th/home/archives/50742

error: Content is protected !!