Press ESC to close

โครงการสัมฤทธิบัตร ปี 2564 เรียนปริญญาตรี ไม่จำกัดวุฒิ จาก มสธ.

โครงการสัมฤทธิบัตร ปี 2564 เรียนปริญญาตรี ไม่จำกัดวุฒิ จาก มสธ.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือ มสธ. ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในโครงการสัมฤทธิบัตร ปีการศึกษา 2564 เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า ไม่จำกัดวุฒิ ไม่มีวุฒิก็เรียนได้ โดยในปีนี้เปิดรับสมัคร 4 ครั้ง 4 รุ่น ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

ค่าลงทะเบียนเรียน

ผู้สมัครเรียนในประเทศไทย เสียค่าใช้จ่ายครั้งเดียว ซึ่งได้รวมค่าวัสดุการศึกษา และอื่นๆไว้ด้วยแล้วชุดวิชาละ 1,100 บาท ยกเว้น ชุดวิชา ที่มีสื่อโสตทัศน์ เช่น ดีวีดี MP3 และซีดีมัลติมีเดีย ประกอบชุดวิชาจะต้องชำระค่าใช้จ่ายมากกว่า 1,100 บาท

รหัสและชื่อชุดวิชา/รายวิชา ที่เปิดให้เรียนได้ (เบื้องต้น)

1. ทักษะชีวิต

2. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3. ศิลปศาสตร์

4. อารยธรรมมนุษย์

5. สังคมมนุษย์

6. วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

7. ไทยศึกษา

8. ไทยกับสังคมโลก

9. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

10. ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

11. ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

12. สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

13. การใช้ภาษาอังกฤษ

14. การอ่านภาษาอังกฤษ

15. การเขียนภาษาอังกฤษ

16. ประวัติศาสตร์ไทย

17. การอ่านภาษาไทย

18. ภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์

19. ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว

20. พื้นฐานสังคมและวัฒนธรรมเขมร

21. การอ่านและการเขียนภาษาเขมร

22. ภาษาเขมรเชิงธุรกิจ

23. ภาษาเขมรเพื่อการท่องเที่ยว

24. สังคมและวัฒนธรรมไทย

25. คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์

26. ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ

27. ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

28. ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม

29. ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน

30. ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์

31. ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข

32. ภาษาอังกฤษสำหรับช่าง

33. ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร

34. ภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนภาษา

35. สังคมไทย

36. ศิลปะกับสังคมไทย

37. วรรณคดีไทย

38. วิถีไทย

39. โลกทัศน์ไทย

40. ประวัติศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจไทย

41. ท้องถิ่นไทย

42. วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว

43. ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย

44. แนวคิดไทย

45. ภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่นไทย

46. สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น

47. การสื่อสารในงานสารสนเทศ

48. การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์

49. การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

50. การวิเคราะห์สารสนเทศ

51. การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ

52. การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

53. การจัดการการเงินและการจัดการการดำเนินงาน

54. ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ

55. เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

56. การจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น

57. การจัดการงานสำนักงาน

58. พฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาด

59. ระบบสารสนเทศสำนักงาน

60. หลักการประชาสัมพันธ์และโฆษณา

61. ภาษาและทักษะเพื่อการสื่อสาร

62. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน

63. ทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร

64. ความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักนิเทศศาสตร์

65. การสร้างสารในงานนิเทศศาสตร์

66. สื่อศึกษา

67. การวิจัยทางนิเทศศาสตร์

68. การบริหารกิจการสื่อสาร

69. การสื่อข่าวและการเขียนข่าว

70. การรายงานข่าวและการบรรณาธิกร

71. การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง

72. การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์

73. ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์

74. ทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์

75. หลักการสื่อสารการตลาด

76. กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์

77. ความรู้เบื้องต้นการสื่อสารชุมชน

78. การสร้างสารเพื่อผลิตรายการโทรทัศน์

79. กฎหมายเกษตร

80. กฎหมายธุรกิจ

81. กฎหมายเกี่ยวกับผู้นำชุมชน

82. เศรษฐศาสตร์การเมืองและการปกครองสำหรับผู้นำชุมชน

83. การบริหารจัดการชุมชน

84. การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

85. การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

86. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

87. การจัดการการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

88. กฎหมายมหาชน

89. กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา

90. กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด

91. กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

92. กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป

93. กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด

94. กฎหมายพาณิชย์ 1 : ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

95. กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม ฝากทรัพย์ตัวแทน ประกันภัย

96. กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน

97. กฎหมายพาณิชย์ 4 : หุ้นส่วน บริษัท

98. กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 : หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง

99. กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: วิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายล้มละลาย

100. กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา

101. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

102. ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ

103. กฎหมายสิ่งแวดล้อม

104. กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้

105. การบริหารงานยุติธรรม

106. กฎหมายอาญา 3: ความผิดอาญาตามกฏหมายอื่น

107. กฎหมายระหว่างประเทศ

108. สถาบันระหว่างประเทศ

109. กฎหมายสิทธิมนุษยชน

110. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

111. การคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า

112. อาชญากรรมทางธุรกิจ

113. วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

** รายวิชาอื่นๆ สามารถดูรายละเอียดได้ที่   :    ลิงก์พาไป !!

ค่าละงทะเบียนแต่ละรายวิชา   :   1,100 – 1,800 บาท / 1 วิชา

กำหนดการรับสมัคร  

รุ่นที่ 116 รหัสรุ่น 641    :  สมัครวันที่ 1 ก.ค. 64  ถึง  30 ก.ย. 64

รุ่นที่ 117 รหัสรุ่น 642    :  สมัครวันที่ 1 ต.ค. 64  ถึง  31 ธ.ค. 64

ใบสมัคร     :    โหลดใบสมัคร  !!

.

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับโครงการสัมฤทธิบัตรได้ที่

facebook.com/โครงการสัมฤทธิบัตร-110678677304016  หรือ โทร 0 2504 7711-2 , 0 2504 7788

ขอบคุณข้อมูล    :    stou.ac.th/study/sumrit/learn

error: Content is protected !!