Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา ม.สงขลานครินทร์ ปี 2563

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา ม.สงขลานครินทร์ ปี 2563

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ออกโครงการรับสมัครและระเบียบการรับสมัคร ในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบคัดเลือก TCAS รอบที่ 2 โควตา 14 จังหวัดภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีโครงการที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

โครงการ Phuket International Admission เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
Phuket International Admission for Academic Year 2020

โครงการช่อศรีตรัง 1

โครงการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง

โครงการรับสมัครนักเรียนเรียนดีและนักเรียนต่างชาติเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม       :      เอกสาร  !!

 

ขอบคุณข้อมูล       :      entrance.psu.ac.th

 

error: Content is protected !!