Press ESC to close

กำหนดการและเกณฑ์คัดเลือก รอบที่ 2 โควตา ม.ราชภัฏอุดรธานี ปี 2564

กำหนดการและเกณฑ์คัดเลือก รอบที่ 2 โควตา ม.ราชภัฏอุดรธานี ปี 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุดรธานี ได้ออกประกาศกำหนดการ เกณฑ์การคัดเลือก และคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อรับนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS รอบที่ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

ประเภทการรับสมัคร (ในแต่ละรอบการสมัคร เลือกสมัครได้เพียง 1 ประเภท)

1. ประเภททั่วไป

2. ประเภทกิจกรรมเด่นด้านกีฬา

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา วิชาสอบ

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบคณะ สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา และวิชาสอบ ได้จาก ตารางแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเปิดรับผู้ที่มีความพิการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. คุณสมบัติของผู้สมัครประเภททั่วไป

1.1 เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ กำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้าย หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ เป็นผู้กำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายหรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

1.2 ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะที่สาขาวิชากำหนด ซึ่งสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้จากตารางแนบท้ายประกาศ

2. คุณสมบัติของผู้สมัครประเภทกิจกรรมเด่นด้านกีฬา

2.1 มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อ 1.1 และ 1.2

2.2 เป็นผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา ที่เข้าร่วมแข่งขันในระดับเขต ระดับภาค ระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ

2.3 เป็นผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา ชนิดกีฬา ดังต่อไปนี้ กรีฑา ฟุตบอล ฟุตซอล ยิงปืน บาสเกตบอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด เซปักตะกร้อ มวยสากลสมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น ยูโด เทควันโด แบดมินตัน ลอนเทนนิส เทเบิลเทนนิส เปตอง ว่ายน้ า แฮนด์บอล ลีลาศ หมากรุกไทย หมาก-ฮอส ครอส
เวิร์ด และอื่นๆ

เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา

1. ผลคะแนนการทดสอบความถนัดทั่วไป GAT ผลคะแนนการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ PAT ผลคะแนนการทดสอบวิชาสามัญ ที่จัดสอบโดย สทศ. ครบทุกรายวิชาตามข้อก าหนดของแต่ละสาขาวิชา (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)

2. ผลคะแนนการสอบวิชาเฉพาะ ที่จัดสอบโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (เฉพาะสาขาวิชาที่มีการสอบความถนัดเฉพาะด้าน)

3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)

4. กรณีผู้สมัครคณะพยาบาลศาสตร์ กรณีผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครต้องผ่านการ ตรวจร่างกายตามแบบฟอร์ม (แนบท้ายประกาศ) และน ามาแสดงต่อกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์

.

กำหนดการรับสมัคร   :  1 ก.พ. 64 – 19 มี.ค. 64

ระเบียบการรับสมัคร   :     เอกสาร  !!

ขอบคุณข้อมูล    :     ฝ่ายรับเข้า ม.ราชภัฏอุดรธานี

error: Content is protected !!