Press ESC to close

10 สาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์ / อักษรศาสตร์ / ศิลปศาสตร์ ที่น่าเรียนต่อ

10 สาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์ / อักษรศาสตร์ / ศิลปศาสตร์ ที่น่าเรียนต่อ

สำหรับน้องๆที่อยากเรียน ในด้านภาษา คงจะนึกต้องถึง คณะมนุษยศาสตร์ / อักษรศาสตร์ / ศิลปศาสตร์ อย่างแน่นอน แต่คณะเหล่านี้ ก็ไม่ได้มีสอนแต่ทางด้านภาษาเท่านั้น ยังมี สาขาวิชาอื่นๆ อีกที่น่าสนใจ อาทิ เช่น สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา , สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา , สาขาวิชาจิตวิทยา เป็นต้น

และหากน้องๆ คนไหนที่สนใจอยากจะศึกษาต่อ ในคณะนี้ แต่ยังเลือกไม่ได้ว่าจะเลือกสาขาวิชาอะไร ในบทความนี้ พี่ก็มี 10 สาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์ / อักษรศาสตร์ / ศิลปศาสตร์ ที่น่าเรียนต่อ มาฝากกัน น่าจะเป็นแนวทางให้กับน้องๆ ได้นะจ้ะ

1. สาขาวิชาจิตวิทยา

เป็นการศึกษาเกี่ยวกับจิตใจ (กระบวนการของจิต) กระบวนความคิด และพฤติกรรมของมนุษย์ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

สาขาวิชานี้ บางมหาวิทยาลัยเป็นคณะเลยด้วยนะ อย่างเช่น คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขาวิชานี้ (ตัวอย่าง)

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. มหาวิทยาลัยบูรพา

3. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5. มหาวิทยาลัยศิลปากร

**บางมหาวิทยาลัยอาจสังกัดอยู่ในคณะอื่นๆ ที่ไม่ใช่คณะมนุษยศาสตร์ / อักษรศาสตร์ / ศิลปศาสตร์

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. นักจิตวิทยา

2. นักวิจัย นักวิชาการในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เช่น โรงพยาบาล มูลนิธิ สถานสงเคราะห์ เป็นต้น

.

2. สาขาวิชาประวัติศาสตร์

การเรียนในสาขาวิชานี้ จะได้ศึกษาถึงประสบการณ์แห่งอดีตของสังคมมนุษย์ โดยอาศัยกระบวนการค้นหาความจริงที่มีระเบียบแห่งเหตุและผล และเรื่องราวต่างๆ ทางประวัติศาสตร์

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขาวิชานี้ (ตัวอย่าง)

1. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2. มหาวิทยาลัยบูรพา

3. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5. มหาวิทยาลัยนเรศวร

**บางมหาวิทยาลัยอาจสังกัดอยู่ในคณะอื่นๆ ที่ไม่ใช่คณะมนุษยศาสตร์ / อักษรศาสตร์ / ศิลปศาสตร์

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. ครู/อาจารย์สอนวิชาประวัติศาสตร์หรือสังคมศึกษา

2. ศึกษานิเทศก์ในสาขาสังคมศาสตร์

3. รับราชการในหน่วยงานต่างๆ เช่น เป็นนักอักษรศาสตร์ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ เป็นนักจดหมายเหตุ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เป็นภัณฑารักษ์ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร เป็นนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด หรือกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เป็นนักการทูต กระทรวงการต่างประเทศ เป็นต้น

.

3. สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

การเรียน จะได้เรียนเกี่ยวข้องกับแหล่งบริการสารสนเทศต่างๆ เพื่อเป็นผู้บริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ ในรูปแบบต่างๆ

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขาวิชานี้ (ตัวอย่าง)

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. มหาวิทยาลัยบูรพา

3. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5. มหาวิทยาลัยศิลปากร

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. ครู / อาจารย์

2. บรรณารักษ์

3. นักเอกสารสนเทศ

4. นักวิชาการสารสนเทศ

5. นักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ เป็นต้น

.

4. สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา

จะเรียนเกี่ยวกับแนวคิดของนักปรัชญาแต่ละคน ที่มีต่อการใช้ชีวิต มนุษย์ โลก และความจริง ได้เห็นว่าเขามีมุมมองอย่างไร ทั้งตะวันออกและตะวันตก เป็นต้น

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขาวิชานี้ (ตัวอย่าง)

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. มหาวิทยาลัยบูรพา

3. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5. มหาวิทยาลัยศิลปากร

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. รับราชการ

2. พนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

3. นักสื่อสารมวลชน

4. นักเขียน

5. นักโฆษณา เป็นต้น

.

5. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

จะเรียนเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษทางด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมเจ้าของภาษา

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขาวิชานี้ (ตัวอย่าง)

1. มหาวิทยาลัยนเรศวร

2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4. มหาวิทยาลัยบูรพา

5. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. ครู  / อาจารย์

2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

3. เจ้าหน้าที่สถานทูต

4. พนักงานสายการบิน

5. เจ้าหน้าที่สำนักงานข่าวและสำนักพิมพ์ เป็นต้น

.

6. สาขาวิชาภาษาไทย

จะศึกษาเกี่ยวกับลักษณะสำคัญ และวิวัฒนาการ ของภาษา วรรณกรรมไทย ตลอดจนศิลปะการใช้ทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้าน อย่างมีวิจารณญาณ

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขาวิชานี้ (ตัวอย่าง)

1. มหาวิทยาลัยนเรศวร

2. มหาวิทยาลัยบูรพา

3. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

5. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. ครู  / อาจารย์

2. นักอ่านบทโฆษณา

3. นักวิจัยภาษา

4. บรรณาธิการ

5. นักแปล / นักพิสูจน์อักษร  เป็นต้น

.

7. สาขาวิชาภาษาจีน

จะศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์ และใช้เครื่องมือที่เรียกว่าภาษาในการสื่อสารให้เข้าใจมนุษย์มากยิ่งขึ้น ซึ่งภาษาที่ศึกษาก็คือภาษาจีน โดยวิชาเรียน อาทิเช่น การอ่านภาษาจีน, การแปลจีน-ไทย, ประวัติวรรณคดีจีน, สนทนาภาษาจีนเบื้องต้น เป็นต้น

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขาวิชานี้ (ตัวอย่าง)

1. มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2. มหาวิทยาลัยบูรพา

3. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

4. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

5. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. ครู  / อาจารย์นักแปล

2. นักเขียน

3. พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในบริษัทหรือองค์กรที่ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยและจีน

4. อาชีพทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม เช่น มัคคุเทศก์  เป็นต้น

.

8. สาขาวิชาภาษาเกาหลี

จะศึกษาเกี่ยวกับ ภาษาเกาหลีทั้งด้านความรู้และทักษะ เช่น การฟัง พูด อ่าน เขียนและแปล เพื่อสามารถนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาเกาหลีทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขาวิชานี้ (ตัวอย่าง)

1. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2. มหาวิทยาลัยบูรพา

3. มหาวิทยาลัยนเรศวร

4. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

5. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. ครู  / อาจารย์

2. ล่ามแปลภาษา

3. พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในบริษัทหรือองค์กรที่ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยและเกาหลี

4. อาชีพทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม เช่น มัคคุเทศก์  เป็นต้น

.

9. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

จะศึกษาเกี่ยวกับ ภาษา ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ คันจิ เรียนลงลึกเกี่ยวกับภาษาที่หลากหลายของญี่ปุ่น เป็นต้น

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขาวิชานี้ (ตัวอย่าง)

1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. มหาวิทยาลัยบูรพา

3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4. มหาวิทยาลัยศรีปทุม

5. มหาวิทยาลัยนเรศวร

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. ครู  / อาจารย์

2. ล่ามแปลภาษา

3. พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในบริษัทหรือองค์กรที่ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยและญี่ปุ่น

4.  ทำงานด้านสื่อสารมวลชนหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

.

10. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

จะเรียนเกี่ยวกับการใช้ภาษาฝรั่งเศสในระดับที่สูงขึ้น เรียนรู้วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ลักษณะเฉพาะของสังคมฝรั่งเศสด้านต่างๆ แนวคิดต่างๆ วรรณกรรมและศิลปะแต่ละยุคสมัยของฝรั่งเศสค่ะ ในรายละเอียดก็มีทั้งหลักภาษา การออกเสียงที่ถูกต้องตามหลัก การสนทนา การอ่าน การเขียน การแปล เป็นต้น

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขาวิชานี้ (ตัวอย่าง)

1. มหาวิทยาลัยนเรศวร

2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. ครู  / อาจารย์

2. ล่ามแปลภาษา

3. พนักงานต้อนรับของสายการบิน เป็นต้น

.

ขอบคุณข้อมูล    :  openhouse.swu.ac.th/hm  ,  admissionpremium.com/adplanning/fac?id=20150903135744fJaZAZH

academic.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=7792  ,  admissionpremium.com/adplanning/fac?id=201509041136032MJz6IL

trueplookpanya.com/admissions/webboard/detail/15288  ,  admissionpremium.com/adplanning/fac?id=20150909115135rI477zS

admissionpremium.com/adplanning/fac?id=201509091345191vQhsgnadmissionpremium.com/adplanning/fac?id=20150909145843Y9WMacT

admissionpremium.com/adplanning/fac?id=20150909164603OWCDPRj , tcaster.net/2020/08/content-university-swu-08032020t1032

error: Content is protected !!