Press ESC to close

เนื้อหาที่ออกสอบ สำหรับการสอบ GATPAT ปีการศึกษา 2565

เนื้อหาที่ออกสอบ สำหรับการสอบ GATPAT ปีการศึกษา 2565

สำหรับน้องๆ ที่กำลังเตรียมสอบ มาเช็คข้อมูลกันหน่อยดีกว่าว่า GATPAT นั้นมีเนื้อหาตรงไหนที่ออกสอบบ้าง โดยทาง ทปอ. ได้ออก โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ มาให้เราไปเป็นแนวทางเพื่อเตรียมสอบกัน ถ้าใครพร้อมแล้ว ไปเช็ครายละเอียดกันเลยจ้า

วิชา GAT ความถนัดทั่วไป ส่วน 1 การอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้โจทย์

การอ่านเชิงวิเคราะห์การเขียนเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงวิเคราะห์และการแก้ปัญหา

(ลักษณะการตอบเป็น ปรนัยแบบกลุ่มคำตอบสัมพันธ์กัน หลายกลุ่ม หลายตัวเลือก)

วิชา GAT ความถนัดทั่วไป ส่วน 2 การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

การสื่อสารทางภาษาอังกฤษ

1) Expressions

2) Vocabulary

3) Reading Comprehension

4) Structure and Writing

วิชา PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

วัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ 3 ด้าน ดังนี้

1. การเชื่อมโยงความรู้

ความสามารถในการนำความรู้ทางคณิตศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือ ในการหาคำตอบทางคณิตศาสตร์ในเนื้อหาต่าง ๆ หรือศาสตร์อื่น ๆ หรือสถานการณ์ในชีวิตจริง

2. การแก้ปัญหาและการให้เหตุผล

ความสามารถในการทำความเข้าใจปัญหา คิดวิเคราะห์ วางแผนแก้ปัญหา และเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง และสามารถให้เหตุผลสนับสนุนหรือโต้แย้ง เพื่อนำไปสู่ข้อสรุปที่มีข้อเท็จจริงทางคณิตศาสตร์รองรับ

3. การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ความสามารถในการใช้รูป ภาษา และสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมาย สรุปผล และนำเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน

โดยข้อสอบมีขอบเขตเนื้อหาตามสาระการเรียนรู้แกนกลางและสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ประกอบด้วย

1) สาระจำนวนและพีชคณิต

2) สาระการวัดและเรขาคณิต

3) สาระสถิติและความน่าจะเป็น

4) สาระแคลคูลัส

วิชา PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

วัดสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ 3 ด้าน ดังนี้

1. การเชื่อมโยงความรู้

ความสามารถในการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาอธิบาย หรือเชื่อมโยง กับข้อมูล เพื่อหาคำตอบ ข้อสรุป หรือแก้ปัญหาในชีวิตจริง

2. การประเมินและการออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์

ความสามารถในการวิเคราะห์ ประเมิน หรือเลือกใช้ข้อมูล เพื่อเสนอสมมติฐานหรือกระบวนการสำรวจตรวจสอบ และสามารถตรวจสอบ ความสมเหตุสมผล หรือสามารถให้เหตุผลเพื่อให้เกิดการยอมรับในข้อสรุปที่ได้จากกระบวนการสืบเสาะหาความรู้

3. การสื่อสารและการสื่อความหมายข้อมูลทางวิทยาศาสตร์

ความสามารถในการประเมิน หรือเลือกใช้ข้อมูล เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การสื่อสารให้เหมาะสม รวมทั้งใช้ข้อมูลจากการนำเสนอรูปแบบต่างๆ ในการตีความหรืออธิบายปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์

โดยข้อสอบมีขอบเขตเนื้อหาตามสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วย

1) สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

2) สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ

3) สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ

และสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วย

1) สาระชีววิทยา

2) สาระเคมี

3) สาระฟิสิกส์

4) สาระโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

วิชา PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

เนื้อหา ที่ออกสอบ

1) กลศาสตร์ แรง มวลและการเคลื่อนที่

2) ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า คลื่น แสงและเสียง

3) พลังงาน ความร้อนและของไหล

4) เคมี สารและสมบัติของสาร

5) คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์เชิงวิศวกรรม

6) พื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์

7) การเขียนแบบเชิงวิศวกรรม

วิชา PAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

เนื้อหา ที่ออกสอบ

1) ความรู้ทั่วไปด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม และการออกแบบ

2) ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน

วิชา PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

เนื้อหา ที่ออกสอบ

1) ความรู้ทั่วไปในบริบทของความเป็นครู

2) สถานการณ์หรือปัญหาทั่วไป รวมทั้งเชิงนามธรรม

( วัดแววความเป็นครู , ความรู้ทั่วไป , ความถนัดด้านภาษา , ความถนัดด้านเหตุผล , ความถนัดด้านตัวเลข และความถนัดด้านมิติสัมพันธ์ )

วิชา PAT6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

เนื้อหาที่ออกสอบ

1) ความรู้ทั่วไปทางศิลปกรรมศาสตร์

2) ความรู้ทางทัศนศิลป์ และออกแบบ

3) ดนตรีไทย ดนตรีสากล

4) นาฏศิลป์ / การแสดง

5) บูรณาการความรู้ด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ / ศิลปะการแสดง

วิชา PAT7 ความถนัดทางภาษา

เนื้อหา ที่ออกสอบ

1) คำศัพท์พื้นฐาน (Lexique)

2) ไวยากรณ์และโครงสร้าง (Grammaire)

3) สำนวน (Expression)

4) วัฒนธรรมฝรั่งเศส (Culture)

5) การออกเสียง (Prononciation)

6) การอ่านจับใจความ

7) บทสนทนา

.

รายละเอียด ฉบับเต็ม และตัวอย่างข้อสอบ    :     blueprint.mytcas.com

error: Content is protected !!