Press ESC to close

เกณฑ์การคัดเลือก รอบ Admission ปี 2567 มจพ.

เกณฑ์การคัดเลือก รอบ Admission ปี 2567 มจพ.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรือ มจพ. เปิดรับสมัครผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รอบที่ 3 แอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา

1. ต้องเป็นผู้ที่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขอย่างบริสุทธิ์ใจ

2. เป็นผู้มีความประพฤติดีเรียบร้อย แต่งกายสุภาพ และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด

3. ไม่มีชื่อในทะเบียนเป็นนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่นๆยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด

4. ไม่เป็นผู้เคยถูกต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท

5. ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดวินัยนักศึกษาขั้นร้ายแรงด้วยการให้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาในปีการศึกษา 2566 ด้วยการ “ให้ออก”

6. ไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคจิตฟั่นเฟือน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

7. มีผู้ปกครองหรือผู้อุปการะรับรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาได้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา

8. ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

9. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด

10. หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ก าหนด หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนทำการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้น ๆ และแม้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วจะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที

.

เอกสารการรับสมัคร คณะต่าง   :    เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร   :  6 พฤษภาคม 2567 – 12 พฤษภาคม 2567

ขอบคุณข้อมูล   :    admission.kmutnb.ac.th/apply/project_tabs/1126

error: Content is protected !!