Press ESC to close

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุนเพชรพระจอมเกล้า มจธ ปี 2567

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุนเพชรพระจอมเกล้า มจธ ปี 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หรือ มจธ. จัดโครงการทุนการศึกษา ทุนเพชรพระจอมเกล้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ที่มีศักยภาพและความสามารถ มีความพึงพอใจใฝ่รู้ โดยจะให้การสนับสนุนตามระยะเวลาการศึกษาที่ระบุไว้ในหลักสูตรและภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า

ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมอาศัยอำนาจตามความในข้อ 13 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยกองทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา พ.ศ. 2553 ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2566 วันที่ 17 ตุลาคม 2566 จึงให้ประกาศทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

แบ่งการจัดสรรทุนเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1 ทุนส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการดีเด่น พิจารณาจากการสมัครคัดเลือกตรงโดยคณะกรรมการหลักสูตรคัดเลือกจากนักศึกษาที่มีความสามารถด้านวิชาการดีเด่น เสนอรายชื่อผ่านจากภาควิชา และคณะ หลักสูตรละ 1 คน

2. ทุนส่งเสริมความสามารถเฉพาะด้าน พิจารณาจากการสมัครคัดเลือกตรงโดยคณะกรรมการหลักสูตร เสนอรายชื่อผ่านภาควิชา คณะ และคณะอนุกรรมการด้านความสามารถพิเศษทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านความเป็นผู้นำ และด้านความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับทุน จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1 ทุนส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการดีเด่น ผู้ขอรับทุนต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 หรือได้รับเกียรติบัตรรางวัลในการแข่งขันด้านวิชาการระดับประเทศหรือนานาชาติ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อโดยคณะกรรมการหลักสูตรคัดเลือกจากนักศึกษาที่มีความสามารถด้านวิชาการดีเด่นเสนอรายชื่อผ่านจากภาควิชา คณะ ต่อคณะกรรมการ

โครงการทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าความสามารถทางวิชาการดีเด่นสำหรับกรณีผู้ผ่านการอบรมตลอดหลักสูตรของศูนย์ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ในค่ายที่ 2 ขึ้นไป และผู้ผ่านการอบรมตลอดหลักสูตรนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

2 ทุนส่งเสริมความสามารถเฉพาะด้าน

2.1 ด้านกีฬา ผู้ขอรับทุนต้องมีความสามารถในด้านกีฬาชนิดใดชนิดหนึ่งตามเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัยกำหนดดังนี้

(1) เป็นนักกีฬาทีมชาติ หรือเยาวชนทีมชาติ

(2) เป็นนักกีฬาที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ หรือเยาวชนแห่งชาติ หรือกีฬานักเรียนแห่งประเทศไทย

(3) เป็นนักกีฬานักเรียนไทยหรือนักกีฬานักเรียนอาเซียน

(4) เป็นนักกีฬาที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชนิดหรือประเภทต่าง ๆ ที่จัดโดยสมาคมกีฬาหรือการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือสำนักงานพัฒนากีฬาและนันทนาการ (กรมพลศึกษาเดิม)

(5) เป็นผู้ที่มีทักษะทางด้านกีฬาทุกชนิดในระดับเข้าร่วมการแข่งขันภายนอกมหาวิทยาลัยได้

(6) ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ (1) – (5)

(7) มีประวัติผลงานด้านกีฬาในช่วง 3 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัครโดยรวบรวมเป็นแฟ้มสะสมผลงาน

รายละเอียดการรับสมัคร   :    เอกสารประกาศ   !!

กำหนดการรับสมัคร    :    รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 27 พฤศจิกายน 2566

ขอบคุณข้อมูล     :  admission.kmutt.ac.th/apply/round1/petchra-scholar-67

error: Content is protected !!