Press ESC to close

รับตรง รอบพอร์ตโฟลิโอ ปี 2567 พระจอมเกล้าธนบุรี ( มจธ. )

รับตรง รอบพอร์ตโฟลิโอ ปี 2567 พระจอมเกล้าธนบุรี ( มจธ. )

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในโครงการคัดเลือกตรงประเภทต่างๆ รอบที่ 1 พอร์ตโฟลิโอ ปีการศึกษา 2567 จึงวางระเบียบการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา ไว้ดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามสายการเรียนที่สาขาวิชากำหนด

1.3 จำนวนหน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา ไม่ต่ำกว่าที่สาขาวิชากำหนด (เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)

1.4 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ ต้องไม่ต่ำกว่าที่สาขาวิชากำหนด

1.5 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

1.6 ไม่ถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม

2. เงื่อนไขการรับเข้าศึกษา

2.1 กรณีได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องยืนยันการเลือกเรียนที่ มจธ. ในระบบ TCAS ภายในวันที่กำหนด

2.2 ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันการเลือกเรียนที่ มจธ. ในระบบ TCAS แล้ว จะถูกตัดชื่อออกจากการมีสิทธิสมัครสอบรอบต่อไป กรณีที่ต้องการสมัครรอบต่อไปต้องสละสิทธิก่อน หากมีการสมัครครั้งต่อไปโดยไม่สละสิทธิแล้วผ่านการคัดเลือกจะถือเป็นโมฆะ

2.3 มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ต้องชำระค่ายืนยันสิทธิเฉพาะผู้ที่ยืนยันเลือก มจธ. เท่านั้น และต้องชำระเงินค่ายืนยันสิทธิการเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2567 ภายในระยะเวลาและตามอัตราที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด (ตามประกาศ มจธ. เรื่อง การเก็บค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2564) หากพ้นกำหนดจะถือว่าไม่มีสิทธิในการเข้าศึกษา

2.4 ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาที่ชำระค่ายืนยันสิทธิแล้ว มหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนเงินค่ายืนยันสิทธิการเข้าศึกษาที่ได้ชำระไปแล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

2.5 ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต้องผ่านการตรวจร่างกาย

2.6 ติดตามกำหนดการลงทะเบียนและตารางกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ผ่านเว็บไซต์สำนักงานทะเบียน นักศึกษา : https://regis.kmutt.ac.th

3. หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย

3.1 ผู้สมัครอัพโหลดเอกสารผ่านระบบรับสมัคร ดังนี้

3.1.1 รูปถ่ายขนาด 1 – 1.5 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

3.1.2 สำเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3) หรือ สำเนาระเบียนผลการเรียนฉบับสมบูรณ์(สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3)

3.1.3 สำเนาแฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

4. ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกดำเนินการ ดังนี้

4.1 กรณีสอบคัดเลือก ณ มจธ. นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ (ThaID) (ต้องเปิดแสดงจาก Application เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้ ภาพจับหน้าจอ (Screen Capture)) หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) เพื่อยืนยันตัวตนในวันสอบ

4.2 กรณีสอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ แสดงบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพื่อยืนยันตัวตนในวันสอบ

5. ในกรณีที่มีข้อขัด หรือแย้ง หรือกรณีที่มิได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและผู้เรียนรู้เป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด คำสั่งหรือคำวินิจฉัยของรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและผู้เรียนรู้ถือเป็นที่สุด

โครงการรับสมัคร  ในรอบนี้

1. โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2567

2. โครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิ สอวน. ปีการศึกษา 2567

3. โครงการรับนักเรียนโครงการ วมว. ปีการศึกษา 2567

4. โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี ปีการศึกษา 2567

5. โครงการ KMUTT International Admission (ครั้งที่ 1) ปีการศึกษา 2567

6. โครงการ Active Recruitment (ครั้งที่ 1) ปีการศึกษา 2567

7. โครงการ Active Recruitment (FIBO School Consortium) ปีการศึกษา 2567

8. โครงการ Active Recruitment คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2567

เอกสารประกาศรับสมัคร     :       เอกสารประกาศ   !!

กำหนดการรับสมัคร   :    ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 – วันที่ 5 มกราคม 2567

ขอบคุณข้อมูล    :    admission.kmutt.ac.th/apply/round1

error: Content is protected !!