Press ESC to close

รับตรง โครงการต่างๆ รอบที่ 1 พอร์ตโฟลิโอ ม. มหาสารคาม ปี 2567

รับตรง โครงการต่างๆ รอบที่ 1 พอร์ตโฟลิโอ ม. มหาสารคาม ปี 2567

มหาวิทยาลัย มหาสารคาม ออกประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี คัดเลือกโดยใช้ พอร์ตโฟลิโอ ผ่านระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีรายละเอียดโครงการต่างๆ ที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

โครงการที่เปิดรับสมัคร

1 โควตาเด็กดีมีที่เรียน   ( ปิดรับสมัคร )

2 โควตาครูแนะแนว  ( ปิดรับสมัคร )

3 โควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา ( ปิดรับสมัคร )

4 โควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ( ปิดรับสมัคร )

5 โควตารับตรง Portfolio

6 โครงการรับนิสิตพิการ

7 โควตาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

คุณสมบัติ ของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6

2. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน

3. มีความประพฤติดี สุภาพ เรียบร้อย

4. มีเกรดเฉลี่ยตามที่กำหนด

5. คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่แต่ละโครงการกำหนด

รายละเอียดการรับสมัคร   :    เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร

1 โควตาเด็กดีมีที่เรียน ( ปิดรับสมัคร )

2 โควตาครูแนะแนว ( ปิดรับสมัคร )

3 โควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา ( ปิดรับสมัคร )

4 โควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ( ปิดรับสมัคร )

5 โควตารับตรง Portfolio  :   20 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2566

6 โครงการรับนิสิตพิการ   :    20 ตุลาคม 2566 –  15 มกราคม 2567

7 โควตาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)    :   รอประกาศ

.

ขอบคุณข้อมูล   :    admission.msu.ac.th

error: Content is protected !!