Press ESC to close

รับตรง รอบที่ 1 พอร์ตโฟลิโอ มหาวิทยาลัย แม่โจ้ ปี 2567

รับตรง รอบที่ 1 พอร์ตโฟลิโอ มหาวิทยาลัย แม่โจ้ ปี 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 และ 5 ปี ตามความต้องการของทุกคณะ วิทยาลัย วิทยาเขต เพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2567 โดยการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด TCAS รอบที่ 1.2 Portfolio มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครคัดเลือก

1.1 เป็นผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบเท่า (บางสาขาวิชารับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี) ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในแต่ละสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2566 และจะต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2567

1.2 มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมทุกรายวิชา ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

1.3 เป็นผู้ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

1.4 เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม เรียนดี แต่งกายสุภาพ และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด

1.5 ไม่มีชื่อในทะเบียนเป็นนิสิต หรือ นักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือ สถาบันชั้นสูงอื่น ๆ ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด

1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท

1.7 ไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคจิตฟั่นเฟือน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือ เป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

1.8 มีผู้ปกครอง หรือ ผู้อุปการะรับรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาได้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย

1.9 ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

1.10 เป็นผู้มีประวัติในกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ ในระดับดีหรือ มีประวัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

โครงการที่เปิดรับสมัครในรอบนี้ ( อัพเดต 12 พฤศจิกายน 2566 )

1. รอบ Portfolio 1.2

2. โควตาสำหรับครูแนะแนว

รายละเอียดการรับสมัคร   :    เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร    :    รับสมัคร : 1 – 30 พฤศจิกายน 2566

ขอบคุณข้อมูล   :    admissions.mju.ac.th

error: Content is protected !!