Press ESC to close

รับตรง รอบพอร์ต พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ( มจพ. ) ปี 2567

รับตรง รอบพอร์ต พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ( มจพ. ) ปี 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรือ มจพ. มีนโยบาย รับตรง เพื่อรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี ทั่วประเทศโดยต้องเป็นผู้ที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดี มีความประพฤติดี และมีคุณสมบัติตรงตามที่วิทยาลัยฯ กำหนด เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้นักศึกษาได้เข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ในปีการศึกษา 2567

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อให้ได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตรงตามที่ต้องการและมาจากทั่วประเทศ สำหรับเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาต่างๆ

1.2 เพื่อเพิ่มโอกาสและความทัดเทียมทางการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2. คุณสมบัติผู้สมัคร

2.1 เป็นผู้ที่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข

2.2 ต้องกำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาและจะจบหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ โดยเมื่อจบการศึกษาแล้วต้องผ่านการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในปีการศึกษา 2566 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่คณะต่างๆ กำหนด

2.3 เป็นผู้มีความประพฤติดี เรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด

2.4 ไม่มีชื่อในทะเบียนเป็นนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด

2.5 ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท

2.6 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นโรคที่สำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2.7 ผู้ปกครองหรือผู้อุปการะรับรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาได้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา

2.8 ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

โครงการต่างๆ ที่เปิดรับสมัคร ในรอบนี้ ( อัพเดต 10 กันยายน 2566 )

1. โครงการโควตา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2. โครงการโควตา  คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

3. โครงการโควตา วิทยาลัยนานาชาติ

4. โครงการโควตา คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

.

รายละเอียดการรับสมัคร    :    เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร   :     ช่วงเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2566

ขอบคุณข้อมูล    :  www.admission.kmutnb.ac.th/apply/round/1

error: Content is protected !!