Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบ 4 รับตรงอิสระ สถาบันพระบรมราชชนก ปี 2566

ระเบียบการรับสมัคร รอบ 4 รับตรงอิสระ สถาบันพระบรมราชชนก ปี 2566

สถาบันพระบรมราชชนก ออกประกาศระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ใน รอบที่ 4 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ต่างๆ ดังต่อไปนี้

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

1. พยาบาลศาสตรบัณฑิต

2. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาสาธารณสุขชุมชน

3. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาทันตสาธารณสุข

4. การแพทย์แผนไทยบัณฑิต วิชาการแพทย์แผนไทย

5. การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต วิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

6. วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเวชทะเบียน

7. วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชารังสีเทคนิค

8. วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

9. วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาฉุกเฉินการแพทย์

10. เทคโนโลยีบัณฑิต วิชานวัตกรรมการสื่อสารสุขภาพ

คุณสมบัติทั่วไป

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเกณฑ์ที่กำหนด

2. มีความประพฤติดีเรียบร้อย

3. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ

4. อื่นๆ ตามที่ คณะ / สาขาวิชากำหนด

.

รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม    :    เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร    :   วันนี้ ถึง 7 มิถุนายน 2566

ขอบคุณข้อมูล     :    admission.pi.ac.th

error: Content is protected !!