Press ESC to close

โครงการ PRE BUU เรียนล่วงหน้า ม. บูรพา สำหรับ DEK66

โครงการ PRE BUU เรียนล่วงหน้า ม. บูรพา สำหรับ DEK66

โครงการ PRE BUU เป็นโครงการเรียนล่วงหน้า (Pre degree) ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือบุคคลทั่วไปมาเลือกเรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัย บูรพา ได้ตามความสนใจโดยมหาวิทยาลัยจัดสรรโควตาพิเศษใน TCAS รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) สำหรับผู้เรียนในโครงการเรียนล่วงหน้าโดยเฉพาะ ผู้เรียนสามารถเก็บผลการเรียนใส่ไว้ในแฟ้มผลงาน (Portfolio) และนำมายื่นเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพารอบ Portfolio

โครงการนี้ดำเนินการตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ สภม. ๐๐๑๑/๒๕๖๔ เรื่องนโยบายและทิศทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๙ ด้านการผลิตและพัฒนากำลังคน ในการดำเนินการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ที่มีความยืดหยุ่น

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาระบบการเรียนล่วงหน้า โดยเป็นการจัดการศึกษาเชิงรุกเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้เรียนในอนาคต นอกจากนี้ โครงการฯ นี้ ยังเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นมัธยมปลายที่มีศักยภาพสูงทางด้านวิชาการ ได้เตรียมความพร้อมการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงทะเบียนเลือกเรียนในรายวิชาต่าง ๆ

ของหลักสูตรในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยบูรพาได้ล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้ค้นหาตัวตนว่ามีความชอบและความถนัดในศาสตร์ใดของมหาวิทยาลัยก่อนจะเข้ามาศึกษาในระดับอุดมศึกษา เมื่อนักเรียนเรียนครบตามเกณฑ์แล้ว ก็จะสามารถเก็บหน่วยกิตของวิชาที่เรียนนั้นไว้ในคลังหน่วยกิต (Credit Bank)

เพื่อทำการเทียบโอน โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเรียนวิชาที่เรียนล่วงหน้าไปแล้วนั้นอีก ในกรณีที่ผู้เรียนมาศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยเหตุนี้ผู้เรียนจึงลดระยะเวลาการศึกษาระดับปริญญาตรี เพราะได้เรียนล่วงหน้าไปตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนปลายแล้วนั่นเอง

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่มีศักยภาพสูงทางด้านวิชาการ รวมทั้งบุคคลทั่วไปให้ได้เตรียมความพร้อมการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา

๒. เพื่อเป็นการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นตอบสนองตามความต้องการของผู้เรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนค้นพบศักยภาพและความถนัดของตนเองก่อนจะเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่ารวมทั้งบุคคลทั่วไปที่คาดว่า จะเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

จำนวนรับสมัคร

สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดเวลา

วิธีการเข้าร่วมโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ โดยให้ดำเนินการดังนี้ (ดูปฏิทินกิจกรรมสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ PRE BUU ด้านล่างประกอบ)

๑. เรียนรายวิชาจาก BUU MOOC หรือ เรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพาทั้งระบบปกติหรือระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) อย่างน้อย ๑ รายวิชา

๒. เข้าค่ายวิชาการตามเงื่อนไขของหลักสูตร (ในกรณีที่หลักสูตรกำหนดให้การเข้าค่ายวิชาการเป็นเกณฑ์การรับสมัครเข้าศึกษาเพิ่มเติมจากข้อ ๑)

๓. ยื่นผลการเรียน และการเข้าค่ายวิชาการ (ถ้ามี) ในการสมัคร TCAS รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

ค่าใช้จ่าย

การเข้าร่วมโครงการไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้อาจจะมีค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือเข้าร่วมค่ายวิชาการตามเงื่อนไขของหลักสูตร (ถ้ามี)

.

รายละเอียดเพิ่มเติม   :    เอกสาระประกาศ  !!

ระยะเวลาเรียน    :      เดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๕

หน้าหลักประกาศ   :    service.buu.ac.th/index.php/pre-buu

.

ขอบคุณข้อมูล    :     service.buu.ac.th

error: Content is protected !!