Press ESC to close

กองทัพบก เปิดรับสมัครนายสิบทหารบก ปี 2567

กองทัพบก เปิดรับสมัครนายสิบทหารบก ปี 2567

กองทัพบก มีกำหนดรับสมัคร และสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ประเภทการรับสมัคร

1.1 เป็นนักเรียนนายสิบทหารบก (ผนวก ก)

1.2 เป็นนายทหารประทวน

1.2.1 รับจากกำลังพลจากแหล่งภายในกองทัพบก

1.2.1.1 ทหารกองประจำการที่เลื่อนกำหนดเวลาปลดจากกองประจำการ(ผนวก ข)

1.2.1.2 พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว เว้นทหารอาสา สังกัด ทบ. (ผนวก ข)

1.2.1.3 อาสาสมัครทหารพราน (ผนวก ข)

1.2.1.4 ทหารอาสาอัตรานายทหารประทวน เป็นผู้ที่ได้รับการบรรจุ (จ้าง) ในปี พ.ศ. 2563 (ผนวก ค)

1.2.2 รับจากนักศึกษาวิชาทหาร(หญิง) ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป หรืออาสาสมัครทหารพราน (หญิง) (ผนวก ง)

1.3 เป็นทหารอาสา (อัตรานายทหารประทวน) โดยคัดเลือกจากกำลังพลสำรองหรือทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (ผนวก จ)

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร มีดังนี้

2.1 ต้องเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด

2.2 สำเร็จชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ หรือสายอาชีพ หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

2.3 มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และมีรูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดพิกัดของร่างกายเหมาะสมกับการเป็นทหาร ไม่มีโรค หรือความผิดปกติหรือความพิการ ซึ่งขัดต่อระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยนักเรียนนายสิบทหารบกพ.ศ. ๒๕๖๓ (ผนวก ฉ) หรือไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (ผนวก ช) ที่มีผลบังคับใช้แล้วแต่กรณี

2.4 ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามที่ทางราชการกำหนด (ผนวก ซ)

2.5 ไม่อยู่ในสมณเพศ

2.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม

2.7 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล

2.8 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา

รายละเอียดการรับสมัคร เพิ่มเติม   :    เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร    :      วันนี้ ถึง 9 มกราคม 2567

ขอบคุณข้อมูล    :  recruitment.rta.mi.th/recruitment

error: Content is protected !!