Press ESC to close

มูลนิธิยุวพัฒน์ เปิดรับสมัครเพื่อรับ ทุนการศึกษา ปี 2567

มูลนิธิยุวพัฒน์ เปิดรับสมัครเพื่อรับ ทุนการศึกษา ปี 2567

มูลนิธิยุวพัฒน์ ออกประกาศทุนการศึกษายุวพัฒน์ ซึ่งเป็นทุนสำหรับนักเรียนที่มีฐานะยากจน นักเรียนมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้เรียนต่อหากไม่ได้รับ ทุนการศึกษา และครอบครัวของนักเรียนมีรายได้น้อยมาก สภาพครอบครัวเปราะบาง ผู้ปกครองมีอาชีพไม่มั่นคง โดยโรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการภายในโรงเรียนเป็นผู้คัดเลือกเพื่อเสนอรายชื่อนักเรียนที่ยากจนและส่งสมัครขอทุนให้นักเรียนผ่านระบบทุนการศึกษาออนไลน์เท่านั้น โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

ประเภททุน

1. ทุนการศึกษาสายสามัญ ทุนละ 7,000 บาท/ปี

2. ทุนการศึกษาระบบทวิศึกษา ทุนละ 7,000 บาท/ปี

3. ทุนการศึกษาสายสามัญ เฉพาะนักเรียนทุน ชั้น ม.1 – ม.3 ที่ได้รับทุนจาก สพฐ. หรือ กสศ. ทุนละ 3,000 บาท/ปี ทุนละ 4,000 บาท/ปี

4. ทุนการศึกษาสายสามัญ 3 ปี (ม.4 – ม.6) ทุนละ 7,000 บาท/ปี

5. ทุนการศึกษาสายอาชีพ ทุนละ 14,000 บาท/ปี

6. ทุนการศึกษาพิเศษอื่นๆ

ซึ่งในบางโอกาสและสถานการณ์ มูลนิธิฯ จะพิจารณามอบทุนให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนตามความจำเป็น หรือ ตามความประสงค์ของผู้บริจาค อาทิเช่น

6.1 ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ จากภัยพิบัติธรรมชาติ (น้ำท่วม สึนามิ)

6.2 ทุนการศึกษาสายศิลปะ (กรณีที่มีผู้บริจาคต้องการสนับสนุน)

6.3 ทุนอุดมศึกษา (กรณีที่มีผู้บริจาคต้องการสนับสนุน)

รายละเอียดอื่นๆ   :     ทางไปสมัคร  !!

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 29 ธันวาคม 2566

.

ขอบคุณข้อมูล    :  yuvabadhanafoundation.org

error: Content is protected !!